217

CBDB ID: 217
索引/中文/英文名稱: /張方平/Zhang Fangping
指數年 (index year): 1066
生年: 未詳
卒年: 北宋元祐6年 (1091)
享年: 85
為女性: 0
郡望: 清河
Zhang(1) Fangping [217] His ancestors were Qinghe jun Zhang(1) and were powerful in Songzhou from the late Tang through the Five Dynasties. His grandfather was a 980 jinshi. His father, alone, did not take office, but sustained the family's economic position. Fangping was Ma(2)'s Jiang [7056] son-in-law, Cai(1) Tianshen's [1660] and Wang(2) Gong's [7084] father-in-law. His maternal grandfather was Ji(11) Ying [7019]. Cai(1) Ting's [1661] son, Xiu [3858], was the husband of Fangping's sister. Zhang Fangping, WJ, 40.1a, 'fu,' 1a. Su Shi, WJ, 'houji,' 17.637-38, 645. XCB, 159.11b, 183.12a, 189.7a. CBD, 3, 2349-51.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁12940
江南通志, 頁section_id=5190197
江南通志, 頁section_id=5190198
直隸泰州新志, 頁section_id=5190525

別名: 字安道,諡號文定,室名、別號樂全居士。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 宋州 / 宋城
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁12940
應天宋城人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 制舉
入仕別 科舉: 制舉 (籠統)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 尚書省工部尚書 起始年: 約1060。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID1872
 ▪ 正授 尚書省戶部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 三司使 地點: 宋朝。起始年: 之間1046。 終止年: 之間1047(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Sansi shi (三司使)
 ▪ 正授 三司使 地點: 宋朝。起始年: 之間1056。 終止年: 之間1058(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Sansi shi (三司使)
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間1067。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 正授 觀文殿學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 門下省給事中 起始年: 約1049。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID12286
 ▪ 正授 軍器監丞 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 封 磨勘諸路提點刑獄司 地點: 清河郡。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 封 磨勘諸路提點刑獄司 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 起居郎 起始年: 約1054。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID1973
 ▪ 正授 輕車都尉 起始年: 約1054。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID1002
 ▪ 正授 三公 起始年: 約1049。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID12286
 ▪ 正授 三館 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 上輕車都尉 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 使 出處:直隸泰州新志(頁section_id=5190525)。
 ▪ 正授 尚書省戶部度支司 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 端明殿學士 起始年: 約1049。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID12286
 ▪  出處:江南通志(頁section_id=5190197)。
 ▪ 正授 太子太保 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 宣徽使 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 右諫議大夫 起始年: 約1048。 終止年: 未詳。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID8788
 ▪ 正授 知諫院 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 益州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2235)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 陳州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 定州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 益州。起始年: 之間1054。 終止年: 之間1056(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 1002
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 昇州。起始年: 之間1049。 終止年: 之間1050(未詳)。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZLMasterFileLineID 12286
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 秦州。起始年: 之間1060。 終止年: 之間1062(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 1872
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 渭州。起始年: 之間1054。 終止年: 之間1054(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 1973
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 滁州。起始年: 之間1048。 終止年: 之間1049(未詳)。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 8788
 ▪ 正授 秘書省著作郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 轉運使 地點: 益州路。起始年: 約1054。 終止年: 約1056(未詳)。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLine1002
 ▪ 正授 宣徽南院使 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 宣徽北院使 起始年: 約1075。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID444
 ▪ 正授 尚書省左丞 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 判南京留守司御史臺 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 河南府。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 應天府。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 京兆府。起始年: 之間1075。 終止年: 之間1075(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 444
 ▪  出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
 ▪ 正授 府法曹參軍 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。

社會區分:
[財政官員]
[宰執]

親屬關係:
姪孫;從孫(BSS):  張毣   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12481)。
女婿(DH):  蔡天申
女婿(DH):  王鞏
父(F):  張堯卿   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13330)。
唯一幸存的兒子(S (only surviving son)):  張恕
季子(Sn):  張恕   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12499)。
岳父(WF):  馬絳

社會關係:
推薦:  李大臨
推薦:  李大臨  【舉李大臨狀 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5145)。
推薦:  馬默
推薦:  王廣淵
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
推薦:  王廣淵  【舉知渭州王龍圖 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2023)。
推薦:  戚舜賓
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
推薦:  戚舜賓  【舉戚舜賓館閣檢討 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12231)。
推薦:  邵炳  (1068)
推薦:  邵炳  【舉薦邵炳 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7233)。
推薦:  孫復  (1068)
推薦:  孫復  【薦舉孫復 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
推薦:  韋不伐
推薦:  呂昌齡  【舉呂昌齡充三司判官 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6616)。
推薦:  毛安輿  【負土營墳 廬墓側三年 知益州張方平聞之 遺以酒餼 狀其事以聞】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2235)。
推薦:  朱寀
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
推薦:  朱寀  【舉朱寀充館閣職名 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3162)。
推薦:  朱從道
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
推薦:  杜充  【舉知秀州杜充郎中 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4302)。
反對/不支持Y的政策:  王安石  【平居未嘗以言徇物 以色假人 王安石用事 嶷然不少屈 以是望高一時】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
被Y推薦:  范仲淹  【舉張方平充經略掌書記狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作祭文:  張奎  【祭張密學文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12428)。
為Y作祭文:  韓綜  (1068)
為Y作祭文:  韓綜  【祭紫微韓舍人文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
為Y作祭文:  蔡齊  (1068)
為Y作祭文:  蔡齊  【祭蔡參政文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20910)。
為Y作祭文:  蔡天申  (1068)
為Y作祭文:  蔡天申  【祭女夫蔡天申文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20959)。
為Y作祭文:  蔡挺  (1068)
為Y作祭文:  蔡挺  【祭蔡資政文二則 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20873)。
為Y作祭文:  王益柔
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
為Y作祭文:  王益柔  【祭王龍圖文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1817)。
為Y作祭文:  王素
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
為Y作祭文:  王素  【祭王端明尚書文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁828)。
為Y作祭文:  楊偕  【祭楊侍郎文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17118)。
為Y作祭文:  李宥  【代張公安道祭李宥侍郎文(欒城集26/7下)】
為Y作祭文:  滕元發  (1068)
為Y作祭文:  滕元發  【祭滕龍圖文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21096)。
為Y作祭文:  嵇穎  【祭舅氏翰林學士嵇公文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16771)。
為Y作祭文:  趙槩  (1068)
為Y作祭文:  趙槩  【祭趙太師文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18429)。
為Y作祭文:  范仲淹  (1068)
為Y作祭文:  范仲淹  【祭資攻范侍郎文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y作祭文:  趙元儼  【祭燕恭肅王文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18624)。
為Y作祭文:  趙元昊  【祭故夏國主文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18615)。
祭文由Y所作:  范純仁  【祭張宣徽文 / 范忠宣集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
祭文由Y所作:  蘇轍  (1068)
祭文由Y所作:  蘇轍  【再祭張官保文 / 欒城後集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
祭文由Y所作:  蘇轍  【祭張宮保文 / 欒城後集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
祭文由Y所作:  蘇軾  (1068)
祭文由Y所作:  蘇軾  【祭張文定公文三首 / 東坡集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
祭文由Y所作:  蘇頌  (1068)
祭文由Y所作:  蘇頌  【祭張宮保文定公二則 / 蘇魏公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  古卞  【送古卞北遊序】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  古卞  【送古卞北遊序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2457)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  邢遁
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  邢遁  【送山人邢遁序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5899)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  柳澥
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  柳澥  【送柳澥序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8544)。
諡議由Y所作:  蘇轍  【乞賜張宣徽諡劄子 / 欒城後集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作諡議:  夏竦  【故鎮海軍節度使夏公覆諡議狀 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9927)。
為Y作諡議:  夏竦  【故鎮海軍節度使夏公覆諡議狀(樂全集34/13下)】
為Y作佛寺記:  王略  【蜀州修建天目寺記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁923)。
為Y所著書作序:  趙槩  【宮師趙公圓覺經會贊并序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18429)。
為Y所著書作序:  劉摯  【謝劉莘老宰玉堂集序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21383)。
為Y所著書作序:  謝炳宗  【吳興歸安尉署凝碧堂詩序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22585)。
為Y所著書作序:  釋拱辰  【禪源通錄序 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁24132)。
書序由Y所作:  蔣堂  (1068)
書序由Y所作:  蔣堂  【北池賦並序 / 春卿遺稿】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
書序由Y所作:  蘇軾  【樂全先生文集敘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
書序由Y所作:  劉摯  (1068)
書序由Y所作:  劉摯  【張文定玉堂集敘 / 忠肅集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
喜爱:  陳鳳儀
      出處:墨莊曼錄(頁1)。
為Y作神道碑:  陳執中  【奏陳執中碑文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14514)。
為Y作神道碑:  陳執中  【陳公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14514)。
為Y作神道碑:  程戡  【程公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16608)。
為Y作神道碑:  傅求  【傅公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16434)。
為Y作神道碑:  李迪  (1036)
為Y作神道碑:  李迪  【李公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4626)。
為Y作神道碑:  蔡齊  【蔡公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20910)。
為Y作神道碑:  王素  (1066)
為Y作神道碑:  王素  【王公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁828)。
為Y作神道碑:  向傳範  (1069)
為Y作神道碑:  向傳範  【向公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3506)。
為Y作神道碑:  韓億  【韓公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22709)。
為Y作神道碑:  呂夷簡  (1044)
為Y作神道碑:  呂夷簡  【呂公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6615)。
為Y作神道碑:  趙幹  【朝散大夫天水趙公神道碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18391)。
為Y作墓表:  蘇洵  【文安先生墓表 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23516)。
行狀由Y所作:  王鞏  【張公行狀 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作行狀:  嵇穎  【知制誥嵇公行狀 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16771)。
致書Y:  蔣堂  【與蔣吏部書】
      出處:全宋文(頁37.343)。
致書Y:  李宏  【上丞相呂許公書】
      出處:全宋文(頁37.334)。
致書Y:  宋綬  【上留府侍讀宋尚書書】
      出處:全宋文(頁37.340)。
致書Y:  蔡齊  【上蔡內閣書】
      出處:全宋文(頁37.338)。
致書Y:  蔡齊  【寄上蔡參政書】
      出處:全宋文(頁37.342)。
致書Y:  范仲淹
致書Y:  范仲淹  【上北海范天章】
      出處:全宋文(頁37.341)。
致書Y:  范仲淹  【上河中司理范學士書】
      出處:全宋文(頁38.2)。
致書Y:  陸若冲  【與蘇州太守陸學士書】
      出處:全宋文(頁37.344)。
墓誌銘由Y所作:  蘇軾  (1068)
墓誌銘由Y所作:  蘇軾  【張文定公墓誌銘 / 東坡集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
墓誌銘由Y所作:  王鞏  (1096)
被致書由Y:  韓絳  【與張端明帖】
      出處:全宋文(頁47.319-332)。
被致書由Y:  雷簡夫  【上張文定書】
      出處:全宋文(頁31.108)。
被致書由Y:  宋祁  【上安道張尚書書】
      出處:全宋文(頁24.100-99)。
被致書由Y:  宋祁  【上張太傅書】
      出處:全宋文(頁24.71)。
被致書由Y:  蔡襄  【與安道侍郎書】
      出處:全宋文(頁47.57)。
被致書由Y:  蔡襄  【與張安道尚書書】
      出處:全宋文(頁47.57)。
被致書由Y:  王安石  【謝張學士書】
      出處:全宋文(頁64.155)。
被致書由Y:  蘇洵  【上張侍郎第一書】
      出處:全宋文(頁43.34)。
被致書由Y:  蘇洵  【上張侍郎第二書】
      出處:全宋文(頁43.35)。
被致書由Y:  蘇洵  【上張文定公書】
      出處:全宋文(頁43.45)。
被致書由Y:  蘇洵  【謝張文定公書】
      出處:全宋文(頁43.47)。
被致書由Y:  蘇軾  【與張太保安道書】
      出處:全宋文(頁87.366)。
被致書由Y:  蘇軾  【與張安道】
      出處:全宋文(頁89.51-52)。
被致書由Y:  蘇軾  【謝張太保撰先人墓謁書】
      出處:全宋文(頁87.344)。
被致書由Y:  黃庭堅  【見張文定公書】
      出處:全宋文(頁104.287)。
被致書由Y:  范仲淹  【與張文定書】
      出處:全宋文(頁18.366-367)。
被致書由Y:  蘇頌  【上中丞諫議書】
      出處:全宋文(頁61.318)。
被致書由Y:  曾公亮  【與張安道尚書貼】
      出處:全宋文(頁26.84)。
被致書由Y:  釋契嵩  【上張端明書】
      出處:全宋文(頁36.130)。
收到Y的答書:  歐陽修  【答張學士書】
      出處:全宋文(頁33.367-368)。
題Y的書帖:  王略
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
為Y作墓誌銘:  陳執中  (1068)
為Y作墓誌銘:  程戡  (1068)
為Y作墓誌銘:  韓綜  (1068)
為Y作墓誌銘:  韓綜  【韓君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
為Y作墓誌銘:  李宗詠  【李公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5415)。
為Y作墓誌銘:  李宗詠  【李公墓誌銘(樂全集39/22下)】  (1048)
為Y作墓誌銘:  梁固  (1068)
為Y作墓誌銘:  梁固  【安定梁君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11268)。
為Y作墓誌銘:  刁湛  (1068)
為Y作墓誌銘:  刁湛  【刁公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁110)。
為Y作墓誌銘:  蔡齊  (1068)
為Y作墓誌銘:  蔡抗  (1068)
為Y作墓誌銘:  蔡抗  【蔡公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20848)。
為Y作墓誌銘:  蔡挺  (1068)
為Y作墓誌銘:  蔡挺  【蔡公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20873)。
為Y作墓誌銘:  杜衍  (1068)
為Y作墓誌銘:  王贄  (1068)
為Y作墓誌銘:  王贄  【王公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1265)。
為Y作墓誌銘:  張堯卿  【皇考金紫光祿大夫太子少師墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13330)。
為Y作墓誌銘:  李宥  (1068)
為Y作墓誌銘:  李宥  【李公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4604)。
為Y作墓誌銘:  蘇洵  (1068)
為Y作墓誌銘:  王瀆  (1068)
為Y作墓誌銘:  王瀆  【王公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1263)。
為Y作墓誌銘:  相里氏(相里A女)
為Y作墓誌銘:  相里氏(相里A女)  【秦國太夫人相里氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4321)。
為Y作墓誌銘:  李氏(趙仲炎妻)  【宗室右監門衛大將軍仲炎夫人秀容縣君李氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19004)。
為Y作墓誌銘:  高氏(趙世顒妻)  【右清道率府率世顒夫人高氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18799)。
為Y作墓誌銘:  吳氏(趙宗楷妻)  【宗室左監門衛大將軍趙宗楷第八子石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19281)。
為Y作墓誌銘:  錢象先  (1068)
為Y作墓誌銘:  錢象先  【錢公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22394)。
為Y作墓誌銘:  嵇穎  (1068)
為Y作墓誌銘:  馬絳  (1068)
為Y作墓誌銘:  馬絳  【馬公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10032)。
為Y作墓誌銘:  趙從古  【左龍武衛大將軍信州團練使安國公從古第四女道娘石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19669)。
為Y作墓誌銘:  嵇適  (1068)
為Y作墓誌銘:  嵇適  【嵇府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16770)。
為Y作墓誌銘:  韓億  (1068)
為Y作墓誌銘:  韓億  【韓公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22709)。
為Y作墓誌銘:  蔡稟  (1068)
為Y作墓誌銘:  蔡稟  【蔡君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20895)。
為Y作墓誌銘:  趙幹  (1068)
為Y作墓誌銘:  時舜舉(字)
為Y作墓誌銘:  時舜舉(字)  【時府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10792)。
為Y作墓誌銘:  趙宗訥  【宗訥第四男石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19255)。
為Y作墓誌銘:  趙允良  【皇叔祖追封定王墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18670)。
為Y作墓誌銘:  趙允迪  【皇從弟永嘉郡王墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18675)。
為Y作墓誌銘:  趙仲炎  【宗室右監門衛大將軍仲炎夫人秀容縣君李氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19004)。
為Y作墓誌銘:  趙世顒  【右清道率府率世顒夫人高氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18799)。
為Y作墓誌銘:  寇日用  (1068)
為Y作墓誌銘:  寇日用  【寇府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11584)。
為Y作墓誌銘:  李陟  (1068)
為Y作墓誌銘:  李陟  【尚書屯田員外郎李君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4673)。
為Y作墓誌銘:  馬誥  (1068)
為Y作墓誌銘:  馬誥  【馬公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10040)。
為Y作墓誌銘:  趙仲甫  【宗室右監門率府副率仲甫夫人魏氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19001)。
為Y作墓誌銘:  韋襄  (1068)
為Y作墓誌銘:  韋襄  【韋府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8484)。
為Y作墓誌銘:  韋不伐  (1068)
為Y作墓誌銘:  韋不伐  【韋君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8489)。
為Y作墓誌銘:  趙宗楷  【宗室左監門衛大將軍趙宗楷第八子石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19281)。
為Y作墓誌銘:  趙世滋  【宗室右監門衛大將軍世滋故長男令輯石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18777)。
為Y作墓誌銘:  趙世謐  【宗室左驍衛大將軍安謐夫人仁壽縣君安氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18794)。
為Y作墓誌銘:  趙宗回  【漢東郡公墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19244)。
為Y作墓誌銘:  趙宗育  【汝陰侯墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19247)。
為Y作墓誌銘:  趙宗育  【汝陰侯宗育第二子石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19247)。
為Y作墓誌銘:  丁立  (1068)
為Y作墓誌銘:  丁立  【丁府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5)。
為Y作墓誌銘:  趙宗嚴  【宗室右屯衛將軍趙宗巖第五女石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19306)。
為Y作墓誌銘:  俞氏(趙禎妃)
為Y作墓誌銘:  俞氏(趙禎妃)  【贈賢妃俞氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9243)。
為Y作墓誌銘:  趙棠  【南海大士趙君塔銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18354)。
為Y作墓誌銘:  趙世褒  【銀青光祿大夫世褒墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18786)。
為Y作墓誌銘:  李氏(趙令稼妻)  【李氏墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18870)。
為Y作墓誌銘:  趙仲考  【仲考墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18991)。
為Y作墓誌銘:  趙仲郢  【仲郢墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19031)。
為Y作墓誌銘:  趙仲郢  【仲郢長女石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19031)。
為Y作墓誌銘:  趙仲涵  【仲涵石記文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19035)。
為Y作墓誌銘:  和氏(趙惟憲妻)  【徐國太夫人墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19627)。
為Y作墓誌銘:  蓋平  【蓋府君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19915)。
為Y作墓誌銘:  釋志言  【景德寺顯化禪師碑銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23952)。
為Y作墓誌銘:  釋智林  【宣教大師塔銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁24407)。
為Y之建築物題詠、記、命名:  張奎  【江寧府重修府署記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12428)。
為Y之建築物題詠、記、命名:  許元  【江寧府重修府署記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11842)。
為Y之建築物題詠、記、命名:  滕宗諒  【吳興郡守題名記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
為Y之建築物題詠、記、命名:  孫甫
為Y之建築物題詠、記、命名:  孫甫  【江寧府重修府署記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10348)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  蘇洵  【張益州畫像記 / 嘉祐集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
同道:  王略  【蜀州修建天目寺記】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
書跋由Y所作:  樓鑰  【跋張樂全上范文正公書 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
書跋由Y所作:  蘇軾  (1068)
書跋由Y所作:  蘇軾  【書楞伽經後 / 東坡集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
書跋由Y所作:  周必大  【跋東坡代張文定公上書 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作學記(書院記):  滕宗諒  【湖州新建州學記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
得到Y之幫助:  陳樸  【有陳先生內丹訣 序言元豐間 張方平曾請其延壽一紀】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13504)。
為Y乞某事:  王渙  【應天府致仕官王渙給俸劄 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁940)。
為Y乞某事:  朱貫  【請應天府致仕官朱貫給俸劄子 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3170)。
某事由Y所乞:  蘇轍  【乞賜張宣徽諡劄子 / 欒城後集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
上奏論Y:  楊崇勳  【論楊崇勳除致仕官狀 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17470)。
上奏論Y:  向傳範  【論除兵官事 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3506)。
上奏論Y:  杜惟序  【論雄州杜惟序事 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4430)。
上奏論Y:  王整  【論王整改官 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1215)。
上奏論Y:  許懷德  【論許懷德遷除 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12035)。
被Y奏論:  司馬光  【論張方平守邊輕易狀三則 / 司馬文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
為Y作道觀記:  陳摶  【華山重修雲臺觀記 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13877)。
節行為Y所稱道:  毛安輿
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
王安石新法反對者:  王安石  【平居未嘗以言徇物 以色假人 王安石用事 嶷然不少屈 以是望高一時】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。

著述:
樂全集:四十卷 著作年代:1091, 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
芻蕘奧論 著作年代:1089, 角色:未詳。
  出處:未知。
樸齋小集 著作年代:1089, 角色:未詳。
  出處:未知。
注仁宗樂書:一卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
玉堂集(張方平):二十卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。