1649

CBDB ID: 1649
索引/中文/英文名稱: /蔡京/Cai Jing
指數年 (index year): 1047
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 80
為女性: 0
郡望: 陳留
Cai(1) Jing [1649] You(2)'s [8026] father, Bian's [8131] elder brother, Ye(1) Lin's [2052] maternal grandfather. Bian's father-in-law was Wang(2) Anli [1760]. Jing was the patron of Zhu(1) E [8038] and of Li(2) Xiaocheng [3501], who was the son of Li(2) Di's [1096] nephew, Li(2) Jizhi [3479]. The father-in-law of Jing's son, Diao [3866], was Han(1) Cuiyan [656]. Another son was Zhao(1) Huizong's [9008] son-in-law. Song(2) Xiang's [8119] grandson, Qiaonian [3790], was the father-in-law of one of Cai(1) Jing's sons. His grandson Qu's [3852] great grandfather-in-law was Wang(2) Huaji [8150]. Qu's son-in-law, Zhou(1) Biduan [3246], was Zhou(1) Bida's [7197] elder brother. One of Qu's daughters married Zhang(1) Bohu [3157] and then returned to her family. Jing had an old relationship with Xu(3) Que [746]. He was opposed by Li(2) Shen [1073] and was supported by Yang(2) Wei(2) [2032]. Chen(1) Guan(2) [7128] and Chen(1) Shixi [79] were associated with each other in their opposition to Jing and Bian. Zhou Bida, WJ, 31.3a; XCB, 302.6b, 307.6a, 339.10a-10b, 340.3a, 369.20b, 430.15b; XCBSB, 10.22a, 11.2a, 14a, 12.6b, 55.4a; SHY:ZG, 27.16b, 43.7b, 67.4b; SHY:SH, 56.30a; SS, 472.1a. CBD, 5, 3786.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁20853
陝西通志, 頁section_id=51481
江南通志, 頁section_id=5190198

別名: 字元長。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 泉州 / 仙遊
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁20853
仙遊人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁20853

任官:
 ▪ 正授 尚書省戶部尚書 地點: 宋朝。起始年: 之間1094。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22164)。
:Hartwell defined the office as Hubu shangshu (戶部尚書)
 ▪ 正授 太師平章軍國重事 地點: 宋朝。起始年: 之間1125。 終止年: 之間1126(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Taishi Pingzhang Junguo Zhongshi (太師平章軍國重事)
 ▪ 正授 右僕射兼門下侍郎 地點: 宋朝。起始年: 之間1102。 終止年: 之間1102(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as You Puye jian Menxia shilang (右僕射兼門下侍郎)
 ▪ 正授 右僕射兼門下侍郎 地點: 宋朝。起始年: 之間1112。 終止年: 之間1120(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as You Puye jian Menxia shilang (右僕射兼門下侍郎)
 ▪ 正授 中書侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 宮觀使 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21603)。
 ▪ 封 國公 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 三丞 起始年: 約1089。 終止年: 未詳。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID8738
 ▪ 正授 三館 起始年: 約1092。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID1022
 ▪ 正授 端明殿學士 起始年: 約1100。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID12334
 ▪ 正授 封駁司 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 侍御史 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 司空 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 太師 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 昇州。起始年: 之間1100。 終止年: 之間1100(未詳)。 未赴任而卒。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZLMasterFileLineID 12334
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 揚州。起始年: 之間1089。 終止年: 之間1090(未詳)。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 8738
 ▪ 知某州軍州事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知州
 ▪ 正授 中大夫 起始年: 約1100。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID472
 ▪ 正授 尚書左僕射兼門下侍郎 地點: 宋朝。起始年: 之間1103。 終止年: 之間1109(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Zuo Puye jian Menxia shilang (左僕射兼門下侍郎)
 ▪ 正授 尚書省吏部考功司員外郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 權尚書省戶部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 開封府。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 成都府。起始年: 之間1092。 終止年: 之間1093(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 1022
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 京兆府。起始年: 之間1091。 終止年: 之間1092(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 457
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 京兆府。起始年: 之間1100。 終止年: 之間1100(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 472
 ▪ 知某府軍府事 出處:陝西通志(頁sectionid=51481)。
:知京兆府
 ▪ 正授 權知開封府事 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。

社會區分:
王安石新法支持者
[財政官員]
[宰執]

親屬關係:
姻親(A):  宋喬年   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4229)。
姻親(A):  葉確
弟(B-):  蔡卞   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20836)。
女婿(DH):  葉著
父(F):  蔡準   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20892)。
族子(K+1(male)):  蔡崈   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20883)。
子(S):  蔡條
子(S):  蔡鞗   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20935)。
子(S):  蔡絛
子(S):  蔡儵
長子; 第一子(S1):  蔡攸   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20852)。
次子(S2):  蔡翛   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20906)。
孫(SS):  蔡衢   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20949)。
孫(SS):  蔡行   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20845)。
孫(SS):  蔡傑
妻之叔伯(WFB):  王安石

社會關係:
拒絕在Y主政的政府中任職:  葉確  【賓從子 元豐八年進士 與鄉人蔡京為內姻 京當國 欲除確蘇州守】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17806)。
拒絕在Y的主政期出仕:  王當  【不避權貴 調龍游尉 後見蔡京入相 遂不復仕 當邃於易與春秋】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1058)。
拒絕在Y的主政期出仕:  鄭濟  【權吏部 以蒞事詳明考最 蔡京客石豫欲薦之臺職 力辭 居郎官不遷者四年】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20314)。
拒絕在Y的主政期出仕:  蔡佃  【伷弟 崇寧二年進士第二 時蔡京當國 力欲羅致門下 竟不能屈】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20849)。
拒絕在Y的主政期出仕:  蔡覲
拒絕在Y的主政期出仕:  蔡樗
拒絕在Y的主政期出仕:  趙霑
拒絕在Y的主政期出仕:  汪革
拒絕在Y的主政期出仕:  汪革  【呂希哲門人 分教長沙 蔡京當國 召為宗正博士 不就】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3872)。
拒絕在Y的主政期出仕:  張庭堅  (1126)
拒絕在Y的主政期出仕:  鄒括  【以恩信懷民 歷知亳州 蔡京當國 謝病退居二十餘年卒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18064)。
拒絕在Y的主政期出仕:  釋白  【嗣其法席 元祐末 蔡京帥蜀 命為白水寺僧正 辭歸黃檗】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23649)。
彈劾:  章縡  (1126)
彈劾:  章綖  (1126)
彈劾:  章綡  (1126)
彈劾:  葉濤  【安燾降學士 濤封還命書 蔡京劾其為黨 罷知光州 後以龍圖閣待制提舉崇禧觀卒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17815)。
彈劾:  孫諤
彈劾:  陳葵  【授樂清尉 調建州 為蔡京黨劾罷 高宗即位 訪求元祐黨人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13836)。
同學、同門:  楊訓  (1126)
同學、同門:  楊訓  【學問精博 初受業王安石之門 與蔡京同學 後京當國 太宰余深備道京欲見之意】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17089)。
被Y彈劾:  董敦逸  【凡議論主元祐者斥去之 徽宗時為諫議大夫 極言蔡京、蔡卞過惡 遷戶部侍郎卒 年六十九】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17697)。
被Y彈劾:  張汝明  (1126)
被Y彈劾:  張汝明  【登進士第 大觀中為監察御史 疏劾蔡京市恩招權 帝獎其介直 晚知岳州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13050)。
被Y彈劾:  常安民  【累遷御史 紹聖初召對 論章惇、蔡京之罪 尋竄黨籍 流落二十年】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14903)。
被Y彈劾:  孫覿  【天下罪京為六賊之首 欽宗立 侍御史孫覿等極疏其奸 貶官衡州安置 徙韶儋二州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
被Y彈劾:  陳過庭  (1126)
被Y彈劾:  陳過庭  【歷御史中丞 睦寇竊發 過庭言竄蔡京、王黻二人 則寇自平 又朱勔父子竊取名器】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14595)。
被Y彈劾:  李光  【言蔡京章疏不繫階分析狀 / 莊簡集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
被Y彈劾:  王安中  【元符三年進士 政和中擢御史中丞 以疏劾蔡京 遷翰林學士 金人來歸燕】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1534)。
被Y彈劾:  陳次升  (1126)
被Y彈劾:  豐稷  (1126)
被Y彈劾:  豐稷  【拜左諫議大夫 隨遷御史中丞 奏劾章惇、蔡京等 徙工部尚書 權禮部尚書】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23105)。
被Y彈劾:  毛注
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
被Y彈劾:  石公弼  (1126)
被Y彈劾:  石公弼  【大觀中 累官御史中丞 劾蔡京罪惡 章數十上 始罷京】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2330)。
被Y彈劾:  張克公  (1126)
被Y彈劾:  張克公  【大觀中 遷殿中侍御史 蔡京再相 克公與石公弼論其罪 京罷】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13110)。
被Y彈劾:  陳正彙  【南劍州沙縣人 瓘子 在杭訟蔡京有動搖東宮之跡 杭守蔡嶷執正彙送京師 京黨李孝壽坐以所告失實】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14201)。
被Y彈劾:  王霽  (1126)
被Y彈劾:  劉安上  【登紹興四年進士 累官侍御史 時蔡京擅政 安上抗章直言其罪數十條 未報】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21603)。
被Y彈劾:  馬涓  【四川保寧人 元祐元年進士第一 上疏忤蔡京坐貶 後入黨籍 遂廢不用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10013)。
被Y彈劾:  王資深  【首論在廷大臣 草具將上 蔡京遣所親謂曰:慎勿言 當以此位相處 不答】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1951)。
被Y彈劾:  辛炳  【歷京西路提舉 累官殿中侍御史 以疏蔡京發運之弊 謫監南劍州 尋知袁州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4000)。
被Y彈劾:  余應球
被Y彈劾:  胡如壎
被Y彈劾:  陳賓  【上疏言事 號白衣御史 抗論蔡京奸惡 不報】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13857)。
被Y彈劾:  劉渤  【九上書言宣仁太后之誣及司馬光之枉 乞用范純仁、蘇軾、蘇軾 斥退章惇、蔡卞、呂惠卿、蔡京 改提舉河北路常平 尋坐元祐黨籍廢】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21281)。
其處決係由Y建議:  金極  (1126)
其處決係由Y建議:  唐重
推薦:  趙挺之  (1126)
推薦:  方宙  (1126)
推薦:  劉羲仲  (1126)
推薦:  虞防  【武進人 熙寧六年進士 崇寧元年以蔡京奏舉充講議司賦調檢討官 尋坐毀哲宗諡號 保入籍人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17554)。
推薦:  梁安國  【崇寧初蔡京奏舉充講議司國用檢討官 坐元符三年上書謗訕 勒停】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11326)。
門客為Y:  鍾正甫
門客為Y:  曾孝序
門客為Y:  陳過庭
門客為Y:  王當
門客為Y:  陳次升
門客為Y:  方价
門客為Y:  方通
門客為Y:  賈公望
門客為Y:  蔡諒
門客為Y:  章縯
門客為Y:  章綜
門客為Y:  章發
門客為Y:  章藎
門客為Y:  王霽
門客為Y:  檀固
門客為Y:  劉羲仲
門客為Y:  李樸
門客為Y:  錢即
門客為Y:  王老志  【為人言休咎 召至京 館蔡京第 徽宗頗信之 封洞微先生】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1553)。
門客為Y:  馬賁
其政策被Y反對/不支持:  陳彥恭  【以清謹聞 監轄河南坑冶鑄錢 蔡京黨王桓欲增監鼓鑄 彥恭曰:澤之利不可竭 祖宗之額不可踰】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14427)。
其政策被Y反對/不支持:  蕭世京  【嘉祐進士 為廣東路提舉常平公事 蔡京為戶部尚書 矜己自任 世京多與之忤】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22164)。
其政策被Y反對/不支持:  孫覽  【授司農主簿 累遷戶部侍郎 與蔡京論役法不合 以龍圖閣直學士知太原 敗夏人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10500)。
其政策被Y反對/不支持:  王庶  (1126)
其政策被Y反對/不支持:  范致虛  【徽宗即位進中書舍人 政和七年遷尚書左丞 劉昺嘗乘蔡京恕擠致虛 後王寀妖言繫獄 事連昺】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9118)。
其政策被Y反對/不支持:  陳次升  【徽宗立 召為侍御史 復極論章惇、蔡卞、曾布、蔡京之惡 惇等皆坐竄逐 崇寧初】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14222)。
其政策被Y反對/不支持:  方通  【以最聞 除王府翊善 坐子軫上書論列蔡京謫官 以朝請大夫老於家】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁282)。
其政策被Y反對/不支持:  安堯臣  (1126)
其政策被Y反對/不支持:  安堯臣  【廣安人 惇族子 徽宗時蔡京、童貫議約金人夾攻契丹 復燕雲 臣堯上書力言其不可】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3047)。
其政策被Y反對/不支持:  王霽  【獻可子 崇寧時為謀議司詳議官 上書告蔡京罪 黥配海島 欽宗復其官】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1326)。
其政策被Y反對/不支持:  陳東  【以貢入太學 欽宗即位 上書論蔡京、童貫、王黼、李彥、梁師成、朱勔六人為六賊 請誅之以謝天下 李綱罷】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13548)。
其政策被Y反對/不支持:  李璆  (1126)
其政策被Y反對/不支持:  沈錫
其政策被Y反對/不支持:  翁采  (1126)
其政策被Y反對/不支持:  金極  【紹聖元年進士 宰分宜 上書乞斬蔡京以謝天下 崇寧初入黨籍 五年落職勒停】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7844)。
其政策被Y反對/不支持:  徐勣
其政策被Y反對/不支持:  蔡克明  【已虛位待相公 李之儀撰純仁行狀載及此事 蔡京素恨范正平 及當國 即誣以妄載此事】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20972)。
其政策被Y反對/不支持:  沈畸  【最為剴當 進殿中侍御史 蔡京興蘇州錢獄 欲陷章綖兄弟 株連千百】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3759)。
其政策被Y反對/不支持:  楊存  【不為利誘 當令仁和時 有尼倚蔡京勢奪民地 民訴於縣 存歸田於民】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17022)。
其政策被Y反對/不支持:  王寘
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
其政策被Y反對/不支持:  陳朝老
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
其政策被Y反對/不支持:  江致一  【宣和中鄉舉首選 靖康元年伏闕上書 乞斬蔡京、童貫等六奸臣 復李綱相 聲震中外】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2965)。
其政策被Y反對/不支持:  辛炳
其政策被Y反對/不支持:  余應球  【應球感激知遇 知無不言 曾言蔡京、童貫、蔡攸、朱勔及吳敏等宜加罷黜誅逐 黨人之未沒及子孫可錄用者 宜令有司條具以聞】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6828)。
其政策被Y反對/不支持:  郭天信  【祐神觀使 頗與聞外朝政事 見蔡京亂國 每託天文以撼之 京黨因告天信漏洩禁中語言】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11726)。
其政策被Y反對/不支持:  黃宣  【任辟雍博士 出知遂平縣 時李彥附蔡京 以公田脅制郡縣 有奸民乞籍遂平之租】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15691)。
其政策被Y反對/不支持:  鄒餘  【所陳十餘事 皆切大體 時蔡京當國 不樂其言 斥守南安軍】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18081)。
其黨攻訐Y:  安堯臣  (1126)
被Y推薦:  熊本  【神宗稱其文有典誥體 遂知制誥 然本曾薦蔡京練習新法 又上書極贊改制 君子少之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19989)。
會面的邀請被Y拒絕:  楊訓  (1126)
會面的邀請被Y拒絕:  陳驥  【歷宗學博士 性鯁特 蔡京用事 恥為之屈 不肯相見】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14048)。
會面的邀請被Y拒絕:  王俊義  (1126)
會面的邀請被Y拒絕:  王俊義  【徽宗聞其名 擢為第一 蔡京欲見之 拒不往 僅拜國子博士】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1805)。
反對/攻訐:  劉安世  【徽宗即位 超知真定府 蔡京既相 又七謫至峽州羈管 稍復承議郎】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21608)。
反對/攻訐:  張士良  (1126)
反對/攻訐:  李端行
遭到Y的反對/攻訐:  陳師錫  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  李深  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  曾孝序  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  陳瓘  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  師驥  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  洪彥昇  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  袁灼  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  鄭濟  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  方軫  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  林震  【以不附二蔡有聲。】
遭到Y的反對/攻訐:  蔡諒  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  毛注  【遷主客員外郎 擢殿中侍御史 凡抗十六章攻蔡京 京罷 未去國】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2201)。
遭到Y的反對/攻訐:  黃策  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  劉羲仲  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  陳祐  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  龔夬  (1126)
遭到Y的反對/攻訐:  王寘  【泉州人 大觀初遊太學 時蔡京當國 寘與同舍生陳朝老上書攻之 坐遷自訟齋十餘年】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1035)。
遭到Y的反對/攻訐:  陳朝老  【朝老上書力諫 宜和末 復與陳東等上書論蔡京、童貫、王黼、李彥、梁師成、朱勔為六賊 編置道州 建炎改元】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14555)。
遭到Y的反對/攻訐:  謝黻  【舊錢且盡 不可 蔡京惡其不附己 連貶竄 後通判潭州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22525)。
遭到Y的反對/攻訐:  唐重  【金人入汴 重請斬童貫以謝金人 又請斬蔡京父子以謝天下 及二帝北去 高宗即位】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9741)。
遭到Y的反對/攻訐:  陳顯  【元豐中進士 累官至戶部尚書 政和二年因言蔡京 帝怒 貶知越州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14046)。
遭到Y的反對/攻訐:  崔鶠  【元符末詔求直言 鶠上書辨司馬光冤 力詆蔡京 坐廢三十年 政和中為績溪縣令】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14950)。
被Y欣賞/器重:  趙佶
欣賞/器重:  李元膺
同僚:  安惇  【官諫議大夫 章惇、蔡卞造同文謗獄 使蔡京與惇雜治 誣司馬光、劉摯等大逆不道 得遷御史中丞】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3016)。
同僚:  張商英  【抑僥倖 帝頗憚之 適承蔡京之後 故少變其政 遂蒙忠直之名】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13284)。
門人為Y:  毛滂  【擢知秀州 滂素行儇薄 其後出蔡京兄弟之門 驟得進用 詩文在北宋末足以自成一家】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2215)。
門人為Y:  朱諤  【故改名 大觀元年拜右丞相 諤出蔡京門 善附合 無所建白】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3236)。
與Y結黨:  安惇  (1126)
與Y結黨:  章惇
與Y結黨:  向宗良  【封永嘉郡王 欽聖后臨朝 陳瓘論其與蔡京相結 干預政事 徙鎮鎮東武寧】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3487)。
與Y結黨:  吳執中
與Y結黨:  曹宗
聘Y主家之教席:  張觷  【政和五年進士 不與世詭隨 蔡京延為子弟師 謂京子弟曰:天下事而翁壞盡矣 旦夕亂作】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12864)。
其學為Y所排:  蕭楚  【其學以窮經為本 尤深春秋 時蔡京專國 禁春秋學 楚隱居三顧山下】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22139)。
與他的交往導致Y受牽連:  余深  【京失勢,累被彈劾,降官,責臨江軍居住。】
與他的交往導致Y受牽連:  向宗良  (1126)
得到Y的支持:  錢遹
      出處:敬鄉錄(頁9.1a)。
得到Y的支持:  賈偉節  (1126)
得到Y的支持:  賈偉節  【第進士 歷官江淮發運副使 蔡京壞東南轉般法為直達綱 偉節率先承奉 花石海錯之急切】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16934)。
得到Y的支持:  王祖道  【徽宗時累官秘書少監 知桂州 蔡京開邊 祖道欲乘時徼富貴 誘王江酋楊晟免等使納土】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1821)。
得到Y的支持:  楊畏  【復上疏詆轍 其傾危反覆乃如此 後復薦章惇、蔡京可大用 人目為楊三變 謂其進於元豐】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17075)。
得到Y的支持:  邢恕  【即陷光;附章惇 即背惇 至與蔡京等為腹心 則至死弗替】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5885)。
得到Y的支持:  鄭居中  【同知樞密院 改資政學士 蔡京免相 繼者趙挺之 盡改京所為】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20420)。
得到Y的支持:  童貫  【乃助章惇定雇役法 議者有以知其姦 徽宗時因童貫以進 累遷左僕射 兼中書侍郎】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
得到Y的支持:  鄧洵武  【群臣無助者 乃獻愛莫助之圖 力請以蔡京為相 京既相 進中書舍人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20649)。
得到Y的支持:  王黼  【崇寧中進士第 何執中薦擢校書郎 蔡京復相 黼與有力 京德之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1287)。
得到Y的支持:  方天若  【為言者所攻 遂致仕 天若為蔡京腹心 陷害善類 天下冤之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁384)。
欲辟Y為幕僚但被拒絕:  潘良貴  【政和五年以上舍登第釋褐為博士 遷秘書郎 蔡京欲引致 謝絕之 累官中書舍人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20107)。
欲辟Y為幕僚但被拒絕:  林迪  【縣人詣臺府願留 因任九年 蔡京嘗欲相交 迪拒之 建炎中朝廷舉遺才】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7358)。
支持:  張康國  【皆有惠政 累官知樞密院事 康國始因蔡京進 及得志 寖為崖異】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13288)。
支持:  章惇  【光許為奉法 紹聖初權戶部尚書 乃助章惇定雇役法 議者有以知其姦 徽宗時因童貫以進】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
支持:  司馬光  【熙寧三年進士 元豐八年知開封府 司馬光復差役法 為期五日 同列病太迫】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
支持:  宋喬年  【以父蔭監市易 坐事失官 以女嫁蔡京子 使依附蔡氏 崇寧中以龍圖閣學士知河南府】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4229)。
支持:  趙野  【歷監察御史、起居舍人 累拜刑部尚書、翰林學士 時蔡京、王黼更迭秉政 野處之皆得其心 積官門下侍郎】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18323)。
支持:  溫益  【建中靖國元年拜尚書左丞 狡譎善附和 援蔡京復相 遂進中書侍郎 時人惡之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16817)。
支持:  蔡修  【興化軍仙遊人 卞長子 當蔡京用事時 與弟仍俱倖致侍從之官 靖康元年悉竄湖南】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20877)。
支持:  蔡仍  【興化軍仙遊人 卞次子 蔡京用事時 寅緣僥倖 致身侍從】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20839)。
支持:  蔡薿  【字文饒 開封人 崇寧五年以諸生試策諛蔡京 擢第一 釋褐纔九月】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20943)。
與Y遊:  范致虛
排擠:  鍾正甫  (1126)
排擠:  呂惠卿  【旋罷相 出判江寧府 雖章惇、曾布、蔡京當國 咸畏惡其人 不敢引入朝】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6692)。
排擠:  曾孝序  (1126)
排擠:  陳過庭  (1126)
排擠:  王當  (1126)
排擠:  陳次升  (1126)
排擠:  方价  (1126)
排擠:  方通  (1126)
排擠:  賈公望  (1126)
排擠:  蔡諒  (1126)
排擠:  章縯  (1126)
排擠:  章綜  (1126)
排擠:  石公弼
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
排擠:  章發  (1126)
排擠:  章藎  (1126)
排擠:  王霽  (1126)
排擠:  周常  【以養親求教授楊州 歷太常博士、國子祭酒、中書舍人、禮部侍郎 蔡京用事 不能容 以寶文閣待制出知湖州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7986)。
排擠:  檀固  (1126)
排擠:  檀固  【書奏 報罷 及蔡京用事 遂不復用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22623)。
排擠:  劉羲仲  (1126)
排擠:  李樸  (1126)
排擠:  徐勣
排擠:  錢即  (1126)
與Y爭權:  趙挺之  (1126)
邀Y入黨但遭到拒絕:  傅希龍  (1126)
門人為Y之後代:  毛滂  (1126)
聯姻建議被Y拒絕:  傅察
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16457)。
政見趨同:  朱勔
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
是Y的恩主:  李孝稱  (1126)
是Y的恩主:  李孝稱  【濮州人 及之子 以附蔡京 累官至工部尚書 卒贈光祿大夫】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5361)。
是Y的恩主:  邢恕  (1126)
是Y的恩主:  趙野  (1126)
是Y的恩主:  朱諤  (1126)
是Y的恩主:  劉逵  【累官至中書侍郎 無他才能 以附蔡京故躐進 京以彗星見去相 逵首勸徽宗碎元祐黨碑】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21296)。
是Y的恩主:  樓炤  【年七十三 諡襄靖 炤早附蔡京 其後立朝 至位二府】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20549)。
是Y的恩主:  溫益  (1126)
是Y的恩主:  余深  【諂附蔡京,援引入政府。】  (1120)
是Y的恩主:  蔡薿  (1126)
是Y的恩主:  朱冲  【蔡京自錢塘過吳,因交之,攜以歸,竄名童貫軍中,因以得官。】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
是Y的恩主:  吳執中  【不肯附以進取 大觀中為御史中丞 附附蔡京 劾張康國 帝怒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6435)。
致書Y:  馮京  【與宮使觀文帖】
      出處:全宋文(頁109.163)。
致書Y:  夏侯旄  【與節夫帖】
      出處:全宋文(頁109.162)。
被致書由Y:  周行己  【上宰相書】
      出處:全宋文(頁137.88)。
被致書由Y:  毛滂  【上時相書】
      出處:全宋文(頁132.249-266)。
被致書由Y:  毛滂  【又上時相書】
      出處:全宋文(頁132.252)。
被致書由Y:  毛滂  【重上時相書】
      出處:全宋文(頁132.269-276)。
被致書由Y:  葛勝仲  【上前宰相書】
      出處:全宋文(頁142.280)。
被致書由Y:  蔡卞  【雪意帖】
      出處:全宋文(頁129.181)。
被致書由Y:  劉弇  【上蔡內翰元長書】
      出處:全宋文(頁118.274)。
被致書由Y:  劉弇  【上運使蔡學士書】
      出處:全宋文(頁118.283)。
被致書由Y:  劉弇  【再上元長內翰書】
      出處:全宋文(頁118.275)。
被致書由Y:  劉弇  【再上蔡學士書】
      出處:全宋文(頁118.285)。
被致書由Y:  張耒  【上蔡侍郎書】
      出處:全宋文(頁127.256)。
被致書由Y:  華鎮  【上蔡僕射書】
      出處:全宋文(頁122.347)。
被致書由Y:  華鎮  【上蔡司空書】
      出處:全宋文(頁122.351)。
被致書由Y:  華鎮  【上蔡左丞書】
      出處:全宋文(頁122.333)。
被致書由Y:  唐庚  【上蔡司空書】
      出處:全宋文(頁139.309)。
為Y作墓誌銘:  朱諤  (1126)
書跋由Y所作:  汪應辰  【跋蔡京乞焚毀元祐時政記奏稿 / 文定集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20853)。
陷害Y:  鍾正甫  【後為廣東轉運 有善政 蔡京置之黨碑中 坐謫】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22972)。
陷害Y:  曾布  【獨當國 漸進紹述之說 復與蔡京不相能 為京所構 責授舒州司戶】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15437)。
陷害Y:  章綖  【楶第五子 簽判西安州 為蔡京所誣 刺面配沙門島 後官至內殿崇班】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11443)。
陷害Y:  章綡  【歷陝西運判 入為戶部員外郎 以得罪蔡京 出知湖州 論者不已】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11450)。
陷害Y:  范正平
陷害Y:  方价  【大觀初知安豐縣 用薦召赴都堂審察 蔡京以价不肯私謁 報罷 復知侯官縣】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁257)。
陷害Y:  張居  【應詔上書 言極切直 蔡京為相 置之奸黨 特降官】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12359)。
陷害Y:  章縯  【楶第六子 歷官簽判蘇州 蔡京復相 興制獄傾章氏 竄縯永州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11466)。
陷害Y:  章綜  【楶次子 歷官通判常州 蔡京復相 興制獄 傾章氏】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11451)。
陷害Y:  章綰  【楶第四子 歷官知丹徒縣 蔡京復相 興制獄 傾章氏】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11452)。
陷害Y:  章發  【楶孫 官承奉郎 蔡京復相 興制獄傾陷章氏 竄發處州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11404)。
陷害Y:  章藎  【楶孫 監蘇州稅 蔡京復相 興制獄傾陷章氏父子 竄藎均州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11470)。
陷害Y:  鄭俠  【始得歸 徽宗時還故官 又為蔡京所奪 歸田里 宣和元年卒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20206)。
陷害Y:  江公望  【公望力言非初政所宜 帝悉從之 及蔡京為政 入元祐黨籍 編管南安軍】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2944)。
陷害Y:  郭執中  【累官樞密承旨 建中靖國初應詔言事切直 蔡京籍為元祐黨人 遭擯斥 居同谷二十餘年】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11812)。
陷害Y:  楊朏  【言甚切直 移知建陽縣 蔡京專政 列入元祐黨籍 除名勒停】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17083)。
陷害Y:  張士良  【以御藥院官給事宣仁聖烈皇后 官至皇城使 為蔡京、安惇所陷 羈管白州 崇寧初授左藏庫使】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12908)。
下屬為Y:  蹇序辰  【徽宗立 除名 蔡京為相 累拜刑部、禮部侍郎 坐事移永州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22460)。
下屬為Y:  何執中  【有吏才 徽宗時累官中書門下侍郎 一意謹事蔡京 遂代為尚書左丞 累遷少師】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7011)。
下屬為Y:  劉昺  【兄煒通樂律 煒卒 蔡京擢昺大司樂 引蜀人魏漢津鑄九鼎 作大晟樂】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21212)。
被Y得罪:  張綬  【歷湖南提刑 太府少卿 忤蔡京出知洪州 有梅堂詩集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12724)。
被Y得罪:  蔣珫  【與兄璿連登進士第 仕至宣奉大夫 以忤蔡京自劾歸 能傳家學 不負其父】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20763)。
被Y得罪:  蕭服  【擢監察御史 偕沈畸鞫蘇州錢獄 以平反七百人忤蔡京 羈管處州 後為吏部員外郎】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22120)。
被Y得罪:  馮澥  【紹興三年以資政殿學士致仕 為文師蘇軾 論西事與蔡京忤 張廷堅以言事斥象州 澥力卹其妻子】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15197)。
被Y得罪:  徐勣  【任職強毅 累官顯謨閣學士 以忤蔡京 終不至大用 時議惜之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11001)。
被Y得罪:  李元膺
被Y得罪:  林迪
被Y得罪:  俞㮚
被Y得罪:  孫鼛
被Y得罪:  陳高  【政和中除太醫學司業 累上封事 以切直忤蔡京休致】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13639)。
被Y得罪:  陳伯疆  【熙寧九年進士 歷官右正言 忤蔡京被黜 建炎中官其一子】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14344)。
被Y得罪:  黃預  【有惠政 入為監察御史 以直言忤蔡京 貶陜之宜祿 有書解】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15781)。
Y與之攀親戚敘族屬:  蔡薿  【宋人傳記資料索引(電子版): 「[蔡薿]與[蔡]京敘族屬,尊為叔父。」】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20943)。
不合:  孫覽
不合:  王古  【紹聖初累遷戶部侍郎 詳定役法 與尚書蔡京多不合 徙兵部 後知成都】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁588)。
不合:  侯蒙  【申理得釋 歷陞中書侍郎 與蔡京不協 出典外任 宣和三年卒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9276)。
不合:  陳驥  (1126)
不合:  陳堯臣  (1126)
不合:  陳堯臣  【擢左司諫 遷侍御史 後以與蔡京不合遭斥 秦檜當政 盡復故官】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14538)。
幕僚為Y:  張庭堅  【徽宗時官至右正言 出判陳州 初蔡京守蜀 庭堅在幕府 與相善】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13255)。
黨羽為Y:  李孝壽  (1103)
黨羽為Y:  強淵明  【舉元豐八年進士 累官國子司業 與兄浚明及葉夢得為蔡京死黨 立元祐黨籍 分三等定罪】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12252)。
黨羽為Y:  方天若
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
黨羽為Y:  許敦仁
被Y以詩諷忤:  李端行  【猶執弟子禮 為太學博士 作詩詆蔡京 出宰鄞縣 發憤終身不復仕】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5759)。
黨魁為Y:  陳鼎  (1126)
黨魁為Y:  章惇  【兼門下侍郎 封申國公 引其黨蔡京、蔡卞等 盡復熙豐之政 力排元祐黨人】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11413)。
忌/惡:  廖剛  【登崇寧五年進士 宣和初擢監察御史 時蔡京當國 剛論奏無所避 出知興化軍】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18126)。
忌/惡:  劉拯  【歷詆范祖禹、黃庭堅譇人 累遷戶部尚書 以失蔡京意 罷知蘄州 後復為吏部尚書】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21210)。
忌/惡:  呂惠卿
忌/惡:  范正平  【雖庸言必援孝經論語 紹聖中為開封尉 以事為蔡京所嫉 及京當國 言正平矯撰父遺表】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9047)。
忌/惡:  方天若  (1126)
忌/惡:  黃宰  【應詔上封事 極論左右蒙蔽 蔡京切齒 劾以誣罔不道 長流海島】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15703)。
忌/惡:  郭執中
忌/惡:  李樸  【召對 言甚切直 蔡京惡之 復以為虔州教授 又罷為四會令】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4489)。
忌/惡:  鄧淵  【淵上封事 言至剴切 蔡京惡之 因左遷 終知懷州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20614)。
忌/惡:  鄧孝甫  【不復言仕 元符末應詔陳言 為蔡京所嫉 削籍 羈筠州卒】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20643)。
忌/惡:  馬涓
忌/惡:  李元膺  【東平人 為南京教官 與蔡京同時 京深知其才 京在翰苑】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5185)。
忌/惡:  郭天信
忌/惡:  黃葆光  【願一切革去 徽宗即命釐正之 蔡京怒其異己 徙為符寶郎 復拜侍御史】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16079)。
友:  徐確  【元豐五年試禮部第四策丙科 授江陰尉 蔡京入相 與確有舊 欲授以美官】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11035)。
友:  朱冲  【設藥市於平江 因以致富 蔡京自錢塘過吳 因交之 攜以歸】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3108)。
友:  孫鼛

著述:
太清樓侍晏記 著作年代:1126, 角色:未詳。
  出處:未知。
保和殿曲晏記 著作年代:1126, 角色:未詳。
  出處:未知。
黨人記 著作年代:0, 角色:未詳。
  出處:未知。