2073

CBDB ID: 2073
索引/中文/英文名稱: /晏殊/Yan Shu
指數年 (index year): 991
生年: 北宋淳化2年 (991)
卒年: 北宋至和2年 (1055)
享年: 65
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Yan(5) Shu [2073] Partisan of Yang(2) Huangtaihou [4215], regent during Zhao(1) Renzong's [9004] (qv.) minority. Zhizhi's [2072] father, Dunfu's [2074] great grandfather, Fu(6) Bi's [628] and Yang(2) Cha's [1994] father-in-law, Li(2) Kuan's [1048] cousin-in-law, Fu(6) Shaoqing's [7228] maternal grandfather and father-in-law of Zhang(1) Quhua's [185] granddaughter. His daughter was Wu(3) Juhou's [1965] grandmother. His second nephew Fang's [4118] mother was the younger sister of Wang(2) Anshi's [1762] wife, Wu(2) Shi. Fang's father-in-law was 1067 jinshi Zou(1) Ji [3887], a Fuzhou, Yihuang xian resident. Even though Shu's 6th generatiion descendant Dazheng's [4122] grandfather, Xiaocheng [4119], died before he married and therefore had no heir, his brother Xiaoben's [4120] son, Yi [4121], was used as Xiaocheng's heir and was Dazheng's father. Shu was buried in Xu(c), Yangdi [modern Yuxian(b)] county and his son, Jidao, held a minor office as superintendent of Xutian zhen in Xuzhou. In addition, the wife of one of Shu's sons (I am arbitrarily identifying him as Zhizhi [2072] since he held office as Yubu in finance when marriage took place) was buried in Yangdi county. It is therefore probable that Shu moved here and that his sons and grandsons remained here (only one grandson with information, Pu, who was in office in Hebei when Jin invaded and was killed), and then returned to Linchuan at beginning of Southern Song when great grandsons appear. I move them to Xuzhou and all back to Linchuan from grandson Shen and Shu's great grandsons. XCB, 111.9b, 122.15a, 126.20a; Xie Yi, WJ, 9.4a; Liu Ban, 39.11b; Ouyang Xiu, WJ, 22.4b; SS, 311.1a-1b; Cao Yanyue, WJ, 20.19a. CBD, 3,1958-60.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁10748
校定五代史:一卷, 頁section_id=51481
江南通志, 頁section_id=5190198

別名: 諡號元獻,字同叔。

地理資訊:
前住地 宋朝 / 江南西路 / 撫州 / 臨川
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁10748
臨川人(宋人傳記資料索引(電子版))。
籍貫(基本地址) 許州 / 陽翟
出處: 未知 , 頁0000
遷住地 許州 / 陽翟
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁10748

任官:
 ▪ 正授 三司使 地點: 宋朝。起始年: 之間1031。 終止年: 之間1031(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Sansi shi (三司使)
 ▪ 正授 三司使 地點: 宋朝。起始年: 之間1039。 終止年: 之間1039(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Sansi shi (三司使)
 ▪ 正授 樞密使 地點: 宋朝。起始年: 之間1040。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
:Hartwell defined the office as Shumi shi (樞密使)
 ▪ 正授 同知樞密院事 地點: 宋朝。起始年: 之間1025。 終止年: 之間1027(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Tongzhi Shumi yuan shi (同知樞密院事)
 ▪ 知某軍事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知軍
 ▪ 正授 兵部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:未知。
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間1032。 終止年: 之間1033(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 正授 觀文殿大學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID423
 ▪ 正授 翰林侍讀學士 起始年: 之間1022。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 門下省給事中 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 郡公 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 南班官 地點: 臨淄。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:未知。
 ▪ 正授 騎都尉 起始年: 約1033。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID12275
 ▪ 正授 起居郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 上護軍 起始年: 約1065。 終止年: 未詳。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID8938
 ▪ 正授 侍中 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 樞密副使 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 司空 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 贈 司徒 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 太子左庶子 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 同中書門下平章事 地點: 宋朝。起始年: 之間1042。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
:Hartwell defined the office as Tong Zhongshu Menxia Pingzhang shi (同中書門下平章事)
 ▪ 正授 尚書省刑部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 右諫議大夫 起始年: 之間1022。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 宣州。起始年: 之間1027。 終止年: 之間1027(未詳)。 未赴任而卒。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZLMasterFileLineID 11524
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 昇州。起始年: 之間1033。 終止年: 之間1033(未詳)。 未赴任而卒。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZLMasterFileLineID 12275
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 亳州。起始年: 之間1033。 終止年: 之間1035(未詳)。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 8937
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 壽州。起始年: 之間1065。 終止年: 之間1069(未詳)。
出處:宋兩淮大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 8938
 ▪ 知某州軍州事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知州
 ▪ 知某州軍州事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知州
 ▪ 正授 直史館 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 集賢殿大學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:未知。
 ▪ 正授 集賢院大學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
 ▪ 正授 刑部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID11524
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 京兆府。起始年: 之間1051。 終止年: 之間1053(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 423
 ▪ 正授 兵部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。

社會區分:
詩人
史學家
[財政官員]
[宰執]

親屬關係:
弟(B-):  晏穎   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10755)。
姪孫;從孫(BSS):  晏升卿
姪孫;從孫(BSS):  晏朋
姪孫;從孫(BSS):  晏中
女婿(DH):  富弼
女婿(DH):  楊察
女婿(DH):  吳D
父(F):  晏固
族孫(K+2(male)):  晏天常
次子(S2):  晏成裕   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10759)。
四子(S4):  晏知止   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10762)。
五子(S5):  晏明遠   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10761)。
六子(S6):  晏衹德   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10763)。
七子(S7):  晏幾道   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10765)。
孫(SS):  晏紳
曾孫; 重孫(SSS):  晏敦復   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10764)。
曾孫; 重孫(SSS):  晏孝稱
曾孫; 重孫(SSS):  晏敦臨
曾孫; 重孫(SSS):  晏紹休
曾孫; 重孫(SSS):  晏肅
曾孫; 重孫(SSS):  晏巽   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10751)。
玄孫;四世孫(SSSS):  晏大正   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10756)。
子婦;兒媳(SW):  王氏(晏知止妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748;10750)。
妻子(W):  孟氏(晏殊妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748;10749)。
第一任妻父(W1F):  李虛己
外甥(ZS):  李亢

社會關係:
推薦:  富弼
推薦:  韓琦
推薦:  歐陽修
推薦:  李虛舟  【以晏殊薦,除太子洗馬】
推薦:  范仲淹
推薦:  孔道輔  (1045)
推薦:  李孝基  (1045)
被Y推薦:  李防  (1045)
祭文由Y所作:  韓維  【祭晏元獻文 / 韓南陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
遭到Y的反對/攻訐:  閻文應  【積遷至入內副都知 仁宗初親政 與宰相呂夷簡謀罷范雍、晏殊 以郭后言 并罷夷簡】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22002)。
諡議由Y所作:  沈遘
諡議由Y所作:  沈遘  【贈司徒晏殊諡元獻文 / 西溪集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
諡議由Y所作:  蘇頌  (1045)
諡議由Y所作:  蘇頌  【司空侍中臨淄公諡元獻議 / 蘇魏公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
同僚:  苗振
門人為Y:  歐陽修  【諡元獻 殊平居好賢 范仲淹、孔道輔、歐陽修等皆出其門 及為相 仲淹與韓琦、富弼皆進用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
門人為Y:  范仲淹  【諡元獻 殊平居好賢 范仲淹、孔道輔、歐陽修等皆出其門 及為相 仲淹與韓琦、富弼皆進用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
學生為Y:  孔道輔  【諡元獻 殊平居好賢 范仲淹、孔道輔、歐陽修等皆出其門 及為相 仲淹與韓琦、富弼皆進用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
批評:  苗振  【仁宗朝及第 召試館職 晏殊曰:君久從仕 必疏筆硯 宜稍溫習】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8934)。
支持:  富弼  【范仲淹、孔道輔、歐陽修等皆出其門 及為相 仲淹與韓琦、富弼皆進用 性剛簡 奉養清儉】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
書序由Y所作:  曾鞏  (1045)
書序由Y所作:  曾鞏  【類要序 / 元豐類稿】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
拜訪:  李防  【精力過人 在江南 晏殊以童子謁見 防命賦詩 使還薦之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4521)。
禮待:  韋不伐
神道碑由Y所作:  歐陽修
神道碑由Y所作:  歐陽修  【晏公神道碑銘 / 歐陽文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
致書Y:  富弼  【與富監丞書】
      出處:全宋文(頁19.221)。
致書Y:  呂公著
墓誌銘由Y所作:  歐陽修  (1045)
被致書由Y:  范純仁  【與晏尚書】
      出處:全宋文(頁71.278)。
被致書由Y:  歐陽修  【與晏元獻公同叔書】
      出處:全宋文(頁33.208)。
被致書由Y:  歐陽修  【與晏元獻公書】
      出處:全宋文(頁33.209)。
被致書由Y:  歐陽修  【與晏相公殊書】
      出處:全宋文(頁33.145)。
被致書由Y:  宋祁  【上陳州晏尚書書】
      出處:全宋文(頁24.104)。
被致書由Y:  范仲淹  【上資政晏侍郎書】
      出處:全宋文(頁18.288)。
被致書由Y:  范仲淹  【與晏尚書書】
      出處:全宋文(頁18.358-360)。
被致書由Y:  韓維  【上晏相公書】
      出處:全宋文(頁49.206)。
被致書由Y:  韓維  【薦陳和叔求晏丞相幕官書】
      出處:全宋文(頁49.207)。
答Y書:  范仲淹  【答樞密范給事書】
      出處:全宋文(頁19.219)。
為Y作墓誌銘:  馬亮  (1045)
其書帖由Y作題:  歐陽修
其書帖由Y作題:  魏了翁
其書帖由Y作題:  曹彥約
書跋由Y所作:  歐陽修  【跋晏元獻公書 / 歐陽文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
書跋由Y所作:  魏了翁  【跋晏元獻公帖 / 鶴山先生大全文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
書跋由Y所作:  曹彥約  【跋晏元獻公帖 / 昌谷集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
書跋由Y所作:  李之鼎  【晏元獻遺文跋 / 晏元獻遺文】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
為Y所著書作跋:  徐鉉  (1016)
為Y作道觀記:  王欽若  【五雲觀記 / 晏元獻遺文】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1949)。
黨羽為Y:  楊氏(趙恆妃)  (1045)
友:  李宗易

著述:
晏元獻公類要 著作年代:1045, 角色:未詳。
  出處:未知。
晏同叔先生集 著作年代:1045, 角色:未詳。
  出處:未知。