3332

CBDB ID: 3332
索引/中文/英文名稱: /韓愈/Han Yu
指數年 (index year): 825
生年: 唐大曆3年 (768)
卒年: 唐寶曆1年 (825)
享年: 58
郡望: 南陽
Han(1) Yu [3332] XTS, 73A.9b. See documentation for Han Weizhong [16809] for lineage history and linkages. Han Yu apparently moved from Zhending to Changli (modern Tongxian near Beijing). No member of his branch of the Han listed in the genealogical tables of Tang Zaixiang rose to that position and it must have been owing to Ouyang Xiu's retroactive view of Han Yu's importance that his family appears in the table at all. XTS, 73A. 9a-9b. See also Renming Da cidian, p. 1704. 《唐代人物知識ベース》記其生卒年為:768 - 825.

出處:
人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所), 頁18182
Pers DB / 唐代人物知識ベース, 頁3320
唐代墓誌匯編:二卷, 頁Dazhong 102
唐代墓誌匯編:二卷, 頁Zhenyuan 121

別名: 未詳韓昌黎,未詳韓吏部,行第韓十八,未詳韓文公,字退之,諡號文。

地理資訊:
死所 唐朝 / 關內道 / 京兆府 / 萬年
出處: 唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版) , 頁139579
京兆府萬年縣
另一籍貫(基本地址) 河南府 / 河陽
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers03320
河陽(唐代人物知識ベース)。
葬地 河陽
出處: 唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版) , 頁139579
孟州河陽縣
籍貫(基本地址) 唐朝 / 河北道 / 恆州 / 槁城
出處: 未知 , 頁0000
祖籍 唐朝 / 河北道 / 崇州 / 昌黎
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers03320
昌黎(唐代人物知識ベース)。
另一籍貫(基本地址) 唐朝 / 山南道 / 鄧州 / 南陽
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers03320
鄧州/南陽(唐代人物知識ベース)。

入仕:
入仕門 正常科舉
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 比部郎中 起始年: 之間813。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:比部郎中
 ▪ 正授 兵部侍郎 起始年: 之間821。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:兵部侍郎
 ▪ 正授 兵部侍郎 起始年: 之間823。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:兵部侍郎
 ▪ 正授 都官員外郎 起始年: 之間809。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:都官員外郎
 ▪ 正授 國子博士分司東都 起始年: 之間806。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:國子博士分司東都
 ▪ 正授 國子祭酒 起始年: 之間820。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:國子祭酒
 ▪ 正授 府尹 地點: 京兆府。起始年: 之間823。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:京兆尹
 ▪ 正授 觀察推官 地點: 宣武軍節度。起始年: 之間796。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:宣武軍節度觀察推官
 ▪ 正授 監察御史 起始年: 之間803。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:監察御史
 ▪ 正授 節度使判官 地點: 武寧軍節度。起始年: 之間799。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:依武寧軍節度使
 ▪ 正授 節度使行軍司馬 起始年: 之間817。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:行軍司馬
 ▪ 正授 考功郎中 起始年: 之間814。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:考功郎中
 ▪ 正授 禮部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)(頁139579)。
:禮部尚書
 ▪ 正授 吏部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)(頁139579)。
:吏部侍郎
 ▪ 正授 吏部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:吏部侍郎
 ▪ 正授 吏部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:吏部侍郎
 ▪ 正授 史館修撰 起始年: 之間813。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:史館修撰
 ▪ 正授 四門博士 起始年: 之間802。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:四門博士
 ▪ 正授 太學博士 起始年: 之間812。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:太學博士
 ▪ 正授 太子右庶子 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:太子右庶子
 ▪ 正授 縣令 地點: 陽山。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:陽山令
 ▪ 正授 縣令 地點: 河南。起始年: 之間810。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:河南令
 ▪ 正授 修撰 起始年: 之間814。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:修撰
 ▪ 正授 刑部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:刑部侍郎
 ▪ 正授 御史大夫 起始年: 之間823。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:御史大夫
 ▪ 正授 知制誥 起始年: 之間814。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:知制誥
 ▪ 正授 職方員外郎 起始年: 之間811。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:職方員外郎
 ▪ 正授 中書舍人 起始年: 之間816。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:中書舍人
 ▪ 正授 州刺史 地點: 潮州。起始年: 之間819。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:潮州刺史
 ▪ 正授 州刺史 地點: 袁州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:袁州刺史
 ▪ 正授 州刺史 地點: 京兆府。起始年: 之間823。 終止年: 。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁48)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 宜春。起始年: 之間819。 終止年: 之間820(元和15)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁2364)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 潮陽。起始年: 之間819。 終止年: 。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁3200)。
 ▪ 正授 法曹參軍 地點: 江陵府。起始年: 之間805。 終止年: 未詳。
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
:江陵府法曹參軍

社會區分:
書法家
詩人
文人
工於文
[為官者:文]

親屬關係:
():  韋氏(韋說女)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Zhenyuan 121)。
姻親(A):  張徹   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers01810)。
兄(B+):  韓會   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03298)。
姪女之夫(BDH):  李翺   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers01459)。
女兒(D):  韓挐   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
女婿(DH):  李漢   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers01175)。
女婿(DH):  蔣係   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
女婿(DH):  樊宗懿   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
父(F):  韓仲卿
從父;伯叔父(FB):  韓雲卿   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03293)。
從兄(FBS+):  韓弇   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03974)。
子(S):  韓昶   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  韓州仇   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
長子; 第一子(S1):  韓昶
孫(SS):  韓湘   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03318)。
岳父(WF):  盧貽   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。

社會關係:
推薦:  張籍  (824)
學生為Y:  張籍  (797)
      出處:韓昌黎文集校注。
合撰(編)著作:  宇文籍  (824)
為Y作墓誌銘:  權德輿  (824)
為Y作墓誌銘:  房啟  (824)
為Y作墓誌銘:  房武  (824)
為Y作墓誌銘:  鄭氏(房武妻)  (824)
為Y作墓誌銘:  獨孤郁  (824)
為Y作墓誌銘:  孟郊  (815)
      出處:韓昌黎文集校注。

著述:
韓昌黎文集校注 著作年代:824, 角色:未詳。
  出處:未知。
昌黎陝西集 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
注論語(韓愈) 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
論語筆解 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
韓愈集 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
韓昌黎詩繫年集釋 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。
順宗實錄 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03320)。