8043

CBDB ID: 8043
索引/中文/英文名稱: /范仲淹/Fan Zhongyan
指數年 (index year): 989
生年: 北宋端拱2年 (989)
卒年: 北宋皇祐4年 (1052)
享年: 64
為女性: 0
郡望: 高平
Fan(2) Zhongyan [8043] Fan(2) Yu [3290], the fifth generation ancestor of Zhongyan, his elder brother, Zhongwen [7214] and their lineage cousin, Qi [3273] (Shidao's [581] father), held office in Su Zhou 蘇州 at the end of the Tang and remained as a resident of Wu Xian 吳縣. Zhongyan moved to Henan, Luoyang Xian where he was buried. He was Chunren's [559], Chunli's [560] and Chuncui's [561] father, Zhengguo's [565] and Zhengping's [7212] grandfather, Shijing's [580] lineage granduncle, Shidao's [581] lineage uncle and probably Yinzhi's [590] great grandfather. Zhongyan was Zhirou's [7213] fifth generation ancestor and husband of Li(2) Changling's [974] niece. He was the father-in-law of Cai(1) Jiao [7068], Zhang(1) Wan [315], Cui(1) Baosun [7070] and Jia(3) Fan [7020] and grandfather-in-law of Zhang(1) Wan's [315] son, E(a) [4151]. Affinal relation of Teng(1) Gao [7349]. His daughter's [Zhang(2) Wan's wife] sons-in-law were Han(1) Lian [7230] and Song(2) Yinian [7345]. His collateral kin of the previous generation, Chi [3274], was Guo(1) Kui's [8072] son-in-law. Chi and Zhongyan's father had the same grandfather. Chi's grandson, Chuncheng [3275], used Zhongyan's yin to enter the civil service in 1143. Possibly kin of Lu(5) Shimin's [1287] father-in-law, Fan(2) Zhongmo [3278]. He was Teng(1) Zongliang's [1611] tongnianyou. The daughter of Li(2) Changling's [974] cousin, Li(2) Changyun [3472], was the mother of Xuzhou(c) resident Yan(4) Chongguo [4112]. Changling's son or nephew, Li(2) Yuqing(2) [3553], was the father-in-law of Yan(4) Chongguo's third wife. The fathers of Chongguo's first and second wives were respectively Huang(2) Zongdan [861] and Fan(2) Zhongyan [8043]. According to Fan Chunren, Chongguo's fathers-in-law were all from famous lineages (xingzu). Ouyang Xiu, WJ, 20.5b-9a; Chunren, WJ, 14.16b. CBD, 2, 1648-1652.

出處:
范仲淹先生年譜新編, 頁0
宋人傳記資料索引(電子版), 頁9075
陝西通志, 頁section_id=51481
甘肅通志, 頁section_id=5190180
江南通志, 頁section_id=5190198
興化縣新志, 頁section_id=52580
紹興府志, 頁section_id=62636

別名: 字希文,諡號文正,别名、曾用名朱說,室名、別號龍圖老子。

地理資訊:
死所 徐州
出處: 未知 , 頁0000
籍貫(基本地址) 宋朝 / 兩浙西路 / 蘇州 / 吳縣
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁9075
吳縣人(宋人傳記資料索引(電子版))。
祖籍 唐朝 / 關內道 / 邠州
出處: 未知 , 頁0000
葬地 河南府 / 河南
出處: 未知 , 頁0000
遷住地 河南府 / 洛陽
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁9075

任官:
 ▪ 正授 尚書省戶部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 知某軍事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知軍
 ▪ 安撫使 出處:陝西通志(頁sectionid=51481)。
:陜西四路經畧安撫使
 ▪ 贈 兵部尚書 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間1043。 終止年: 慶曆5。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 正授 國公 地點: 楚國。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 國公 地點: 魏國。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 門下省給事中 起始年: 約1049。 終止年: 未詳。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZL MasterFileLineID13549
 ▪ 正授 起居郎 起始年: 約1049。 終止年: 未詳。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZL MasterFileLineID13550
 ▪ 贈  起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 三館 起始年: 約1040。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID154
 ▪ 正授 三司判官 起始年: 之間1028。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
:食邑三百戶
 ▪ 都轉運使 出處:陝西通志(頁section_id=51481)。
:都轉運使
 ▪ 正授  起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 樞密副使 起始年: 之間1043。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 天章閣待制 起始年: 約1035。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID10887
 ▪ 正授 右諫議大夫 起始年: 約1045。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID2268
 ▪ 知某縣事 出處:興化縣新志(頁section_id=52580)。
:知縣
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 饒州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9414)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 青州。起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:未知。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 潁州。起始年: 。 終止年: 未詳。 赴任。
出處:未知。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 潁州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 慶州。起始年: 之間1042。 終止年: 之間1042(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 1285
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 睦州。起始年: 之間1033。 終止年: 之間1034(未詳)。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZLMasterFileLineID 14250
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 潤州。起始年: 之間1037。 終止年: 之間1039(未詳)。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZLMasterFileLineID 14686
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 越州。起始年: 之間1039。 終止年: 之間1040(未詳)。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZLMasterFileLineID 15345
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 延州。起始年: 之間1040。 終止年: 之間1041(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 154
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 蘇州。起始年: 之間1034。 終止年: 之間1035(未詳)。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZLMasterFileLineID 16005
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 邠州。起始年: 之間1045。 終止年: 之間1045(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 2268
 ▪ 知某州軍州事 出處:陝西通志(頁section_id=51481)。
:知同州
 ▪ 知某州軍州事 出處:陝西通志(頁section_id=51481)。
:知同州
 ▪ 知某州軍州事 出處:江南通志(頁section_id=5190198)。
:知州
 ▪ 知某州軍州事 出處:紹興府志(頁section_id=62636)。
:知州
 ▪ 正授 資政殿大學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 資政殿學士 起始年: 約1045。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID2268
 ▪ 正授 尚書省左司郎中 起始年: 約1042。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID1285
 ▪ 正授 尚書省吏部員外郎 起始年: 約1035。 終止年: 未詳。
出處:宋兩江郡守易替考。
:LZL MasterFileLineID10887
 ▪ 正授 戶部司郎中 起始年: 約1040。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID154
 ▪ 正授 尚書省禮部司員外郎 起始年: 之間1035。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 權 知某府軍府事 地點: 開封府。起始年: 之間1035。 終止年: 之間1036(景祐3)。
出處:未知。
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 京兆府。起始年: 之間1040。 終止年: 之間1040(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 403
 ▪ 知某府軍府事 出處:陝西通志(頁sectionid=51481)。
:知延安府
 ▪ 招討使 出處:甘肅通志(頁sectionid=5190180)。
:環慶路經略安撫招討使
 ▪ 正授 權知開封府事 地點: 開封府。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
 ▪ 正授 安撫副使 地點: 陝西路。起始年: 約1040。 終止年: 約1041(未詳)。
出處:宋兩浙路郡守年表。
:LZLMasterFileLine154;陜西經略安撫副使。
 ▪ 正授 宣撫使 起始年: 之間1044。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:未知。
:陜西河東宣撫使。

社會區分:
理學家
[宰執]

親屬關係:
兄(B+):  范仲溫
從子;姪子(BS):  范純誠   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9130)。
姪孫;從孫(BSS):  范周   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8962)。
女兒(D):  范氏(張琬妻)
女婿(DH):  張琬
女婿(DH):  賈蕃
女婿(DH):  蔡交
父(F):  范墉
父(F):  范墉   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075;9077)。
從兄(FBS+):  范琪   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8983)。
祖父(FF):  范贊時   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075;9076)。
十四世孫(G+14):  范斌
六世孫;昆孫(G+6):  范C
八世孫;雲孫(G+8):  范文英
九世孫(G+9):  范國雋
直系後裔(G+n):  范日莊
長子; 第一子(S1):  范純祐   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9129)。
次子(S2):  范純仁   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9127)。
三子(S3):  范純禮   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9132)。
四子(S4):  范純粹   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9131)。
孫(SS):  范正夫
曾孫; 重孫(SSS):  范寅賓
岳父(WF):  李昌言

社會關係:
同年友:  滕宗諒  (1045)
被Y彈劾:  高若訥  【天聖二年進士 累官起居舍人、知諫院 范仲淹坐言事奪職 余靖、尹洙論救 均貶斥】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9663)。
被Y彈劾:  錢明逸  (1045)
被Y彈劾:  錢明逸  【由殿中丞策制科 擢右正言 首劾范仲淹、富弼 二人皆罷 累官翰林學士】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22365)。
推薦:  張方平  【舉張方平充經略掌書記狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12940)。
推薦:  李師中
推薦:  歐陽修  (1045)
推薦:  歐陽修  【舉歐陽修充經略掌書記狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20692)。
推薦:  彭乘  (1045)
推薦:  彭乘  【舉彭乘自代狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16244)。
推薦:  滕宗諒  (1045)
推薦:  滕宗諒  【舉滕宗諒狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
推薦:  蔡挺  (1045)
推薦:  段少連
推薦:  胡瑗  (1035)
推薦:  胡瑗  【奏薦胡瑗充學官狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8660)。
推薦:  李覯  【薦李覯並錄進禮論狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5027)。
推薦:  王洙  (1045)
推薦:  尹源
推薦:  蘇舜欽  【康定中河東地震 舜欽詣匭通疏 范仲淹薦其才 召試集賢校理 監進奏院】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23631)。
推薦:  滕高  (1045)
推薦:  張昇  (1045)
推薦:  張昇  【舉張昇自代狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12377)。
推薦:  向約  (1045)
推薦:  向約  【舉李宗易向約堪任清要狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3438)。
推薦:  趙  (1045)
推薦:  周堯卿  (1045)
推薦:  邵炳  (1045)
推薦:  許平  【逖子 元弟 以范仲淹薦召試為太廟齋郎 遷泰州海陵主簿 雖慷慨自許】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11849)。
推薦:  郭慶宗  (1045)
推薦:  孫復  (1045)
推薦:  孫復  【舉孫復狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
推薦:  朱寀  【舉故朱寀所撰春秋文字及乞推恩與弟寘狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3162)。
推薦:  李宗易  【舉李宗易堪任清要狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5407)。
推薦:  李宗易  【舉李宗易堪任清要狀(范文正公集19/2下)】
推薦:  馬懷德
推薦:  高敏
推薦:  許渤
推薦:  許渤  【舉許渤簽署陝府判官事狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11897)。
推薦:  張旨
推薦:  王獵  【悉以頒諸親族 慶曆間 范仲淹薦為藍田簿 徙令林慮縣 俗以蒐田為生】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1272)。
推薦:  郭京  【問以天時人事 京好言兵 范仲淹與滕宗諒數薦之 故與復同被召】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11608)。
推薦:  張問  【舉張問狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12531)。
推薦:  張伯玉  【舉張伯玉應制科狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13145)。
推薦:  劉孟節  【歐冶子鑄劍地也 富弼為築室以居 范仲淹、文彥博皆欲薦之 辭不就】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21716)。
傳記作者為Y:  李綱  【書范文正公事 / 梁谿先生全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
傳記作者為Y:  張唐英
傳記作者為Y:  羅從彥  【范仲淹 / 豫章文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
被Y推薦:  晏殊
被Y推薦:  俞獻卿
為Y作祭文:  陳堯佐  (1045)
為Y作祭文:  陳堯佐  【祭陳相父文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14539)。
為Y作祭文:  謝絳  (1045)
為Y作祭文:  謝絳  【祭謝希深舍人文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22505)。
為Y作祭文:  胡則  【祭胡侍郎文(范文正公集10/1下)】  (1031)
為Y作祭文:  李迪  (1045)
為Y作祭文:  李迪  【祭故相太傅李侍中文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4626)。
為Y作祭文:  滕宗諒  (1045)
為Y作祭文:  滕宗諒  【祭同年滕待制文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
為Y作祭文:  蔡齊  (1045)
為Y作祭文:  蔡齊  【祭蔡侍郎文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20910)。
為Y作祭文:  杜杞  (1045)
為Y作祭文:  杜杞  【祭杜待制文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4311)。
為Y作祭文:  吳遵路  (1043)
為Y作祭文:  吳遵路  【祭吳龍圖文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6477)。
為Y作祭文:  楊日嚴  (1045)
為Y作祭文:  楊日嚴  【祭龍圖楊給事文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17317)。
為Y作祭文:  葉清臣  (1045)
為Y作祭文:  葉清臣  【祭葉翰林文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17889)。
為Y作祭文:  胡瑗  (1045)
為Y作祭文:  胡瑗  【祭胡侍郎文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8660)。
為Y作祭文:  王質  (1045)
為Y作祭文:  王質  【祭陝府王待制文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1180)。
為Y作祭文:  尹洙  【祭尹師魯舍人文 / 河南先生集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁507)。
為Y作祭文:  謝濤  (1045)
為Y作祭文:  謝濤  【祭謝賓客文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22521)。
為Y作祭文:  韓億  (1045)
為Y作祭文:  韓億  【祭韓少傅文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22709)。
為Y作祭文:  呂夷簡  (1045)
為Y作祭文:  呂夷簡  【祭呂相公文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6615)。
為Y作祭文:  种世衡  (1045)
為Y作祭文:  种世衡  【祭知環州种染院文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9365)。
為Y作祭文:  石延年  (1045)
為Y作祭文:  石延年  【祭石學士文 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2354)。
祭文由Y所作:  張方平  (1045)
祭文由Y所作:  張方平  【祭資攻范侍郎文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  范純仁
祭文由Y所作:  范純仁  【修文正祠堂祭文 / 范忠宣集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  韓琦  (1045)
祭文由Y所作:  韓琦  【祭范文正公文 / 安陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  歐陽修  (1045)
祭文由Y所作:  歐陽修  【祭資政范公文 / 歐陽文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  司馬光  (1045)
祭文由Y所作:  司馬光  【祭范尚書文 / 司馬文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  蔡襄  (1045)
祭文由Y所作:  蔡襄  【祭范侍郎文 / 忠惠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  王安石  (1045)
祭文由Y所作:  王安石  【祭范潁州文 / 臨川集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  強至  【代祭范資政文 / 祠部集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  蘇頌  【代張端明祭范資政文 / 蘇魏公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  蘇頌  【代杜丞相祭范資政文 / 蘇魏公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祭文由Y所作:  黃庶  【代祭范大資政文 / 伐檀集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祝詞由Y所作:  袁甫  【鄱陽五賢祠祝文 / 蒙齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書、畫由Y作跋:  陸游
書、畫由Y作跋:  鄒浩
書、畫由Y作跋:  黃庭堅
書、畫由Y作跋:  許翰
書、畫由Y作跋:  袁燮
書、畫由Y作跋:  楊傑
書、畫由Y作跋:  高斯得
書、畫由Y作跋:  牟巘
書、畫由Y作跋:  柳貫
世系碑記由Y所作:  蹇周輔
世系碑記由Y所作:  樓鑰
世系碑記由Y所作:  袁甫
世系碑記由Y所作:  王十朋
世系碑記由Y所作:  汪藻
世系碑記由Y所作:  家安國
廟碑記由Y所作:  牟巘  【范文正公忠烈廟記 / 牟氏陵陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y作哀辭:  刁紡  (1045)
被Y欣賞/器重:  王必大  【除漳州通判 累官至朝請大夫 倣范仲淹例 以郊外田五百餘畝 創義莊以贍族人;又設義塾】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1483)。
被Y欣賞/器重:  毛拱巳  【洪雅人 崇德好義 仿范仲淹義田 建慈惠莊以瞻族之貧者】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2243)。
被Y欣賞/器重:  陳德高  【東陽人 慕范仲淹之義 割腴田千畝立義莊以贍宗族 設義學以教里中子弟】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁14654)。
被Y欣賞/器重:  黃裳  【字元佐 浦江人 嘗讀范仲淹義田記有感 遂捐常稔田二百畝 儲租以濟疏族鄰里之急者】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15811)。
被Y欣賞/器重:  詹廷堅  【王炎扁以靜勝 程珌記之 仿范仲淹義莊規模 為義廩以惠族屬 晚遇東朝錫類之恩】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18028)。
被Y欣賞/器重:  應本仁  【博學好禮 隱居城南 慕范仲淹建義莊以濟困乏】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22433)。
欣賞/器重:  熊本  【鄱陽人 與時知學 為范仲淹所賞 舉慶曆進士 察訪梓夔】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19989)。
欣賞/器重:  馬遵  (1045)
欣賞/器重:  馬遵  【其言事不為激訐 故多見推行 杜衍、范仲淹皆稱道之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10048)。
欣賞/器重:  陳汝奭  (1045)
欣賞/器重:  姜從簡
欣賞/器重:  邵餗  (1045)
欣賞/器重:  邵餗  【素有節行 精於篆書 范仲淹嘗稱許之 王琪守潤 為薦於朝】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7260)。
欣賞/器重:  邢昂
欣賞/器重:  唐異
為Y之門人:  晏殊  【諡元獻 殊平居好賢 范仲淹、孔道輔、歐陽修等皆出其門 及為相 仲淹與韓琦、富弼皆進用】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10748)。
同僚:  韓琦  【進樞密直學士 歷官陝西經略安撫招討使 與范仲淹在兵間久 名重一時 人心歸之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22685)。
同僚:  夏竦
同僚:  施昌言  【上政論三十篇 而治家淩亂無紀 嘗以公事召范仲淹至後堂 諸子雜群婢嫚戲 仲淹大不懌而去】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8442)。
同僚:  杜衍  【吏不敢為奸 慶曆三年拜樞密使 與富弼、韓琦、范仲淹共事 欲盡革諸弊 振修紀綱】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4319)。
同僚:  楊偕  【仁宗時為殿中侍御史 郭皇后廢 偕與孔道輔、范仲淹力爭 道輔、仲淹既出 偕止罰金】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17118)。
門人為Y:  王凝  (1045)
為Y之學生:  戚舜賓  (1012)
      出處:范仲淹先生年譜新編(頁8-9)。
學生為Y:  劉牧  (1045)
從Y學:  滕元發  【故龍圖閣學士滕公墓誌銘】
      出處:全宋文(頁卷 5677)。
教授Y:  狄青  【汾州西河人 善騎射 尹洙薦於韓琦、范仲淹 仲淹授以左氏春秋 青由是折節讀書】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7060)。
為Y作佛寺記:  釋善昇  【天竺山日觀大師塔記 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁24331)。
得到Y的支持:  薛奎  【謀議無所避 善知人 時范仲淹、龐籍方在下位 皆以公輔許之 有文集四十卷】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22857)。
得到Y的支持:  劉元瑜  【論李昭亮不可典軍 梁適不當除翰林學士 范仲淹宜在左右 尹洙、余靖、歐陽修皆以朋黨斥逐 此小人惡直醜正者也】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21541)。
得到Y的支持:  余靖  【嘗以論范仲淹謫官事,與尹洙、歐陽修同被貶。】
得到Y的支持:  石介  【魯人號徂徠先生 慶曆中擢太子中允 時范仲淹、富弼、韓琦同時執政 歐陽修、余靖等並為諫官 介遂作慶曆聖德詩】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2287)。
與Y遊:  韋不伐
副Y出使:  夏竦  【罷知饒州 元昊反 以龍圖閣直學士副夏竦經略陜西 守邊數年 號令嚴明】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為使團副使Y的正使:  張燾  【猶坐免 後累官通議大夫 嘗從范仲淹使河東 至汾州 民遮道趨訴】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12832)。
以文章、學問受知於:  朱寀
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
稱道Y之文章、學問:  滕元發  【東陽人 舉皇祐五年進士 受知范仲淹 神宗時歷官御史中丞 除翰林學士】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21096)。
遭Y排擠:  呂夷簡
為Y所著書作序:  竇禹鈞  【竇諫議錄序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23459)。
為Y所著書作序:  尹洙  【尹師魯河南集序 / 河南先生集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁507)。
為Y所著書作序:  謝濤  (1045)
為Y所著書作序:  謝濤  【太子賓客謝公夢讀史詩序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22521)。
為Y所著書作序:  唐異  【唐異詩序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9748)。
為Y所著書作序:  唐異  【唐異詩序(范文正公集6/9)】
為Y所著書作序:  釋宗秀  【朝賢送定惠大師詩序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁24066)。
書序由Y所作:  韓琦  (1045)
書序由Y所作:  韓琦  【文正范公奏議集序 / 安陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書序由Y所作:  蘇軾  (1045)
書序由Y所作:  林表民  【宋陳範貽鄱陽遺事錄序 / 赤城別集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書序由Y所作:  俞翊  【宋俞翊范文正公文集奏議序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書序由Y所作:  綦煥  【宋綦煥范文正公文集奏議序 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
禮待:  石待旦
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
禮待:  劉槩  【棄官隱居青州南冶源山 富弼為築室以居 范仲淹、文彥博皆優禮之 欲薦之於朝 懇辭不就】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21390)。
政見趨同:  杜衍
向Y致賀:  胡則  【賀胡侍郎致仕(范文正公集4/8)】  (1031)
向Y致賀:  胡則  【賀胡侍郎致政狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8616)。
是Y的恩主:  胡楷  (1045)
是Y的恩主:  狄青  (1045)
是Y的恩主:  孫復  (1045)
神道碑由Y所作:  歐陽修  (1045)
神道碑由Y所作:  歐陽修  【范文正神道碑銘 / 歐陽文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y作神道碑:  張綸  【宋故乾州刺史張公神道碑 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12723)。
為Y作神道碑:  胡令儀  【胡公神道銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8745)。
為Y作神道碑:  李士衡  (1022)
為Y作神道碑:  李士衡  【李公神道碑銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5124)。
為Y作神道碑:  謝濤  【謝公神道碑 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22521)。
為Y作墓表:  段少連  【工部郎中段君墓表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9343)。
為Y作墓表:  王絲  【王君墓表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1024)。
為Y作墓表:  蔡元卿  【蔡君墓表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20956)。
為Y作墓表:  孫鶚  【太府少卿知處州事孫公墓表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10493)。
為Y作墓表:  王鎬  【鄠郊友人王君墓表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1273)。
畫贊(畫像記)由Y所作:  朱翌
畫贊(畫像記)由Y所作:  朱翌  【范文正公畫像贊 / 灊山集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
畫贊(畫像記)由Y所作:  王十朋
畫贊(畫像記)由Y所作:  王惲
畫贊(畫像記)由Y所作:  王惲  【范文(正)公畫像贊 / 秋澗先生大全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y作畫贊(畫像記):  楊億  【楊文公寫真贊 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁17215)。
致書Y:  張方平  【與張文定書】
      出處:全宋文(頁18.366-367)。
致書Y:  張商英  【上張右丞書】
      出處:全宋文(頁18.272)。
致書Y:  韓琦  【與韓魏公書】
      出處:全宋文(頁18.340-357)。
致書Y:  蘇舜元  【與蘇才翁轉運書】
      出處:全宋文(頁18.383)。
致書Y:  滕宗諒  【與滕子京書】
      出處:全宋文(頁18.364)。
致書Y:  田況  【與田元均書】
      出處:全宋文(頁18.382)。
致書Y:  葉清臣  【與省主葉內翰書】
      出處:全宋文(頁18.311-312)。
致書Y:  晏殊  【上資政晏侍郎書】
      出處:全宋文(頁18.288)。
致書Y:  晏殊  【與晏尚書書】
      出處:全宋文(頁18.358-360)。
致書Y:  李覯  【與李泰伯書】
      出處:全宋文(頁18.364-366)。
致書Y:  尹洙
致書Y:  尹洙  【與尹師魯書】
      出處:全宋文(頁18.382-383)。
致書Y:  呂夷簡  【上呂相公并呈中丞諮目】
      出處:全宋文(頁18.313)。
致書Y:  呂夷簡  【上呂相公書】
      出處:全宋文(頁18.306-384)。
致書Y:  孫沔  【與孫元規書】
      出處:全宋文(頁18.363)。
致書Y:  孫復  【與孫明復書】
      出處:全宋文(頁18.363)。
致書Y:  邵餗  【與邵餗先生書】
      出處:全宋文(頁18.360)。
致書Y:  石延年  【與石曼卿書】
      出處:全宋文(頁18.362)。
致書Y:  釋文鑒  【與文鑒大師書】
      出處:全宋文(頁18.380)。
墓誌銘由Y所作:  富弼  【范文正公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
被致書由Y:  張方平
被致書由Y:  張方平  【上北海范天章】
      出處:全宋文(頁37.341)。
被致書由Y:  張方平  【上河中司理范學士書】
      出處:全宋文(頁38.2)。
被致書由Y:  韓琦  【與文正范公論師魯行狀書】
      出處:全宋文(頁39.300)。
被致書由Y:  歐陽修  【上范司諫書】
      出處:全宋文(頁33.65)。
被致書由Y:  歐陽修  【與范希文書】
      出處:全宋文(頁33.78)。
被致書由Y:  李覯  【上范待制書】
      出處:全宋文(頁41.347)。
被致書由Y:  李覯  【寄上范參政書】
      出處:全宋文(頁42.1)。
被致書由Y:  蘇舜欽  【上范公參政書】
      出處:全宋文(頁41.53)。
被致書由Y:  蘇舜欽  【上范希文書】
      出處:全宋文(頁41.31)。
被致書由Y:  尹洙  【上環慶招討使范希文書】
      出處:全宋文(頁27.333)。
被致書由Y:  孫復  【寄范天章書】
      出處:全宋文(頁19.289-290)。
被致書由Y:  石介  【上范經略書】
      出處:全宋文(頁29.255)。
收到Y的答書:  歐陽修  【答陜西安撫使范龍圖辭辟命書】
      出處:全宋文(頁33.52)。
收到Y的答書:  晏殊  【答樞密范給事書】
      出處:全宋文(頁19.219)。
收到Y的答書:  蘇舜欽  【又答范資政書】
      出處:全宋文(頁41.48)。
收到Y的答書:  蘇舜欽  【答范資政書】
      出處:全宋文(頁41.47)。
收到Y的答書:  尹洙  【答環慶招討使范希文書】
      出處:全宋文(頁27.331)。
收到Y的啓:  尹洙  【上鄧州范資政啟】
      出處:全宋文(頁27.363)。
收到Y的啓:  尹洙  【賀參政范諫議啟】
      出處:全宋文(頁27.335)。
收到Y的答啓:  尹洙  【答河東宣撫參政范諫議啟】
      出處:全宋文(頁27.357)。
贈詩、文:  刁紡  【以父蔭入官 由戶掾歷佐幕府 范仲淹、歐陽修皆有贈送之什】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁108)。
為Y作墓誌銘:  張綸  (1045)
為Y作墓誌銘:  范雍  (1045)
為Y作墓誌銘:  范雍  【范公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8991)。
為Y作墓誌銘:  胡令儀  (1045)
為Y作墓誌銘:  滕宗諒  (1045)
為Y作墓誌銘:  滕宗諒  【滕君墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
為Y作墓誌銘:  田錫  (1045)
為Y作墓誌銘:  蔡齊  (1045)
為Y作墓誌銘:  蔡齊  【蔡公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁20910)。
為Y作墓誌銘:  段少連  (1045)
為Y作墓誌銘:  王絲  【王君墓表】  (1047)
為Y作墓誌銘:  上官融  (1045)
為Y作墓誌銘:  上官融  【上官君墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁183)。
為Y作墓誌銘:  狄仁傑  (699)
為Y作墓誌銘:  元德昭  【元公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁494)。
為Y作墓誌銘:  陳氏(胡則妻)  【胡公夫人陳氏墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8617)。
為Y作墓誌銘:  陳氏(胡則妻)  【胡公夫人陳氏墓誌銘(范文正公集12/11下)】
為Y作墓誌銘:  王質  (1045)
為Y作墓誌銘:  王質  【王公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1180)。
為Y作墓誌銘:  謝濤  (1045)
為Y作墓誌銘:  范仲溫
為Y作墓誌銘:  賈昌齡  (1045)
為Y作墓誌銘:  賈昌齡  【賈公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16925)。
為Y作墓誌銘:  蔡元卿  (1045)
為Y作墓誌銘:  种世衡  (1045)
為Y作墓誌銘:  种世衡  【東染院使种君墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9365)。
為Y作墓誌銘:  滕感  (1045)
為Y作墓誌銘:  元奉宗  【元公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁489)。
為Y作墓誌銘:  沈嚴  (1045)
為Y作墓誌銘:  孫鶚  (1045)
為Y作墓誌銘:  田延昭  (1045)
為Y作墓誌銘:  田延昭  【太子右衛率府率田公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2554)。
為Y作墓誌銘:  許袞  (1045)
為Y作墓誌銘:  許袞  【許公墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11887)。
為Y作墓誌銘:  張問  【張君墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12531)。
為Y作墓誌銘:  刁氏(滕宗諒母)  【滕公夫人刁氏墓誌銘 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21101)。
其書帖由Y作題:  朱熹
其書帖由Y作題:  張栻
其書帖由Y作題:  周必大
為Y之建築物題詠、記、命名:  滕宗諒  【岳陽樓記 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21100)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  洪适  【慶善橋記 / 盤洲文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  畢仲游
建築物得到Y的題詠、記、命名:  畢仲游  【慶州平溝接城記 / 西臺集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  畢仲游  【重修信陽軍門記 / 西臺集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  蔡襄  【導伊水記 / 忠惠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  樓鑰  【泰州重修築捍海堰記 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  樓鑰  【范氏復義宅記 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  楊萬里  【范公亭記 / 誠齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
同道:  尹洙  【尹洙奏稱:“仲淹臣之師友,仲淹被罪,臣不可苟免。”】
書跋由Y所作:  朱熹  【跋范文正公家書 / 朱文公文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  朱熹  【跋范文正公送竇君詩 / 朱文公文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  樓鑰  【跋張樂全上范文正公書 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  陸游  【跋范文正公書 / 渭南文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  鄒浩  【為陵伯思跋范文正書後 / 道鄉集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  黃庭堅  【跋范文正公帖 / 黃豫章集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  黃庭堅  【跋范文正公書伯夷頌 / 黃豫章集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  黃庭堅  【跋范文正詩 / 黃豫章集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  張栻  【跋范文正公帖三則 / 南軒先生文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  周必大  【跋范文正公五帖 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  周必大  【跋韓忠獻范文正歐陽文忠與尹師魯帖 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  周必大  【題范文正公帖 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  許翰  【跋范文正公墨跡 / 襄陵集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  吳澄  【跋張葛秋范四公傳 / 吳文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  袁燮  【跋范文正公環慶帖 / 絜齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  黃溍  【跋范文正公伯夷頌 / 金華黃先生文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  黃溍  【跋范文正公與尹舍人帖 / 金華黃先生文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  楊傑  【題范文正公書伯夷頌 / 無為集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  高斯得  【跋范文正公帖 / 恥堂存稿】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  周紫芝  【書范文正公書竇諫議事跡後 / 太倉稊米集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  牟巘  【跋范文正公書伯夷頌 / 牟氏陵陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  趙善括  【陰德記跋 / 應齋雜著】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  柳貫  【跋朱氏三帖 / 柳待制文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  柳貫  【跋范文正公八帖 / 柳待制文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  柳貫  【跋范文正公與楊處士帖 / 柳待制文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  柳貫  【跋范文正黃素小楷伯夷頌 / 柳待制文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
書跋由Y所作:  俞翊
書跋由Y所作:  綦煥
書跋由Y所作:  范文英
學記(書院記)由Y所作:  牟巘  【范文正公義學記 / 牟氏陵陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y作學記(書院記):  許驤  【南京書院題名記 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11938)。
為Y作學記(書院記):  盛度  【南京書院題名記 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁16146)。
詩文跋由Y所作:  朱熹
詩文跋由Y所作:  黃庭堅
詩文跋由Y所作:  張栻
詩文跋由Y所作:  趙善括
下屬為Y:  俞康直
為Y明冤:  計用章
代Y作文:  胡則  【代胡侍郎乞朝見表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8616)。
代Y作文:  胡則  【代胡侍郎奏乞餘杭州學名額表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8616)。
代Y作文:  王洙  【代人奏乞王洙充南京講書狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁729)。
從Y遊:  韋不伐  【襄子 善與人交 范仲淹、石延年、劉潛慕其名而從之遊 年五十始為房山司法參軍 調襄城尉】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8489)。
聘Y執教官學、書院:  石待旦  【身自督教衣廩之 四方來學者甚眾 范仲淹治越 尊禮之 聘為稽山書院山長】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2371)。
恩主是Y:  蔡齊  (1045)
被送別:  李紘
得罪Y:  呂夷簡  【仁宗朝遷吏部員外郎 權開封府 忤呂夷簡 罷知饒州 元昊反】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
為Y乞某事:  杜衍  【乞召杜衍等備明堂老更表 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4319)。
為Y乞某事:  王洙  【乞召還王洙及就遷職任事劄子 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁729)。
為Y乞某事:  尹洙  【奏議尹洙轉官 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁507)。
推薦Y參加制科考試:  許平
為Y作祠記:  張綸  【泰州張侯祠堂頌 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12723)。
祠記由Y所作:  范純仁  【修文正祠堂祭文 / 范忠宣集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祠記由Y所作:  樓鑰  【范文正公祠堂記 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祠記由Y所作:  袁甫  【鄱陽顏范二公詞記 / 蒙齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祠記由Y所作:  王十朋  【顏范祠堂記 / 梅溪集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祠記由Y所作:  汪藻  【范文正公祠堂記 / 浮溪集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
祠記由Y所作:  黃震  【先賢祠記 / 黃氏日鈔】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9075)。
不合:  施昌言
不合:  胥偃
部將為Y:  郭逵  【遵死於敵 錄逵為三班奉職 隸陝西范仲淹麾下 仲淹勉以學問 以戰功累官簽書樞密院事】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11655)。
節行為Y所稱道:  汪元吉  (1045)
節行為Y所稱道:  陳貽範
節行為Y所稱道:  楊萬里
節行為Y所稱道:  俞翊
黨羽為Y:  許平  (1045)
稱道Y的詩作:  章岷  (1045)
稱道Y的詩作:  章岷  【徙鎮江 天聖五年進士 與范仲淹同賦詩 岷詩先就 仲淹覽曰:此詩真可壓倒元白矣】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁11396)。
稱道Y的詩作:  唐異  【且能詩 為士大夫所尚 范仲淹評為孑然弗倫 洗然無塵】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9748)。
為Y作字說、名述:  朱從道
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
為Y作字說、名述:  朱從道  【南京府學生朱從道名述 /】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3376)。
為Y作字說、名述:  朱從道  【沛國人 為南京府學生 范仲淹嘗為作名述 歷官屯田郎中】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁3376)。
友:  李紘  【紘長於吏治 篤於交游 范仲淹被謫 朝士畏宰相無敢過者 紘獨出郊餞飲之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4691)。
友:  吳遵路
友:  王質  【質獨克己好善 自奉簡素 范仲淹貶饒州 質持酒往餞 世以此益賢之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1180)。
友:  尹洙  【天聖二年進士 屢遷太子中允 會范仲淹貶 洙奏仲淹臣之師友 仲淹被罪】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁507)。
友:  汪宗顏  (1045)
友:  劉渙  (1045)
友:  胡景裕  【舊與高平范公之父相識京邑,范避地至潭,行裝垂罄,景裕亦困居,乃以千錢為贈,曰某雖貧,里中有所貸,公今流落途窮,少助行色。范謝其意而卻之。】

著述:
范文正公全集 著作年代:1052, 角色:未詳。
  出處:未知。
政府奏議 著作年代:1052, 角色:未詳。
  出處:未知。
義莊規矩 著作年代:1052, 角色:未詳。
  出處:未知。
范文正公詩餘 著作年代:1052, 角色:未詳。
  出處:未知。
義莊規矩 著作年代:1052, 角色:撰著者。
  出處:未知。