8153

CBDB ID: 8153
索引/中文/英文名稱: /王旦/Wang Dan
指數年 (index year): 957
生年: 五代後周顯德4年 (957)
卒年: 北宋天禧1年 (1017)
享年: 61
為女性: 0
郡望: 太原
Wang(2) Dan [8153] Hu's [3956] son, Yong(1)'s [7091] and Su's [1881] father, Zhi(2)'s [7079] uncle, Jing's [1788], Yuan's [7385], Gong's [7084], and Shuo's [1870] grandfather, Gu's [1840] and Yi(5)'s [7377] great grandfather, and Lun(2)'s [8178] great great grandfather. Zhen(2) [1776] was the son of the grandson of Dan's granduncle, Xiu [3955]. Fan(2) Chunren [559] was the husband of his grandniece. Dan was Han(1) Yi(2)'s [8049], Su(1) Qi's [1490], Fan(2) Lingsun's [7025] and Lu(9) Gongbi's [1316] father-in-law. He was the maternal grandfather of Han(1) Jiang's [636] wife, who was Fan(2) Zhi's [8041] great granddaughter. A sixth generation descendant, Yan(b) [3993], was Tiju Fujian shibo in 1224. Zhang Fangping, WJ, 39.18b; Fujian TZ, 32.17b; XCB, 103.2a; Ouyang Xiu, WJ, 22.1a-4b. CBD, 1, 109-110.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁592

別名: 字子明,諡號文正。

地理資訊:
前住地 魏州 / 莘縣
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁0592
大名莘縣人(宋人傳記資料索引(電子版))。
籍貫(基本地址) 開封
出處: 未知 , 頁0000
遷住地 開封
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁592

任官:
 ▪ 正授 尚書省工部尚書 起始年: 之間1006。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 尚書省工部侍郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 知樞密院事 起始年: 之間1000。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 知某軍事 地點: 臨江軍。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1535)。
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間1001。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 封 國公 地點: 魏國。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 國公 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 翰林學士 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 門下省給事中 起始年: 之間1000。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 太尉 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 同中書門下平章事 地點: 宋朝。起始年: 之間1006。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
:Hartwell defined the office as Tong Zhongshu Menxia Pingzhang shi (同中書門下平章事)
 ▪ 正授 右正言 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 知制誥 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 中書舍人 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 秘書省著作郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 簽書樞密院事 地點: 宋朝。起始年: 之間1000。 終止年: 之間1000(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Qianshu Shumi yuan shi (簽書樞密院使)
 ▪ 正授 監修國史 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 集賢殿大學士 起始年: 之間1006。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
 ▪ 正授 集賢院大學士 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
 ▪ 正授 尚書省左丞 起始年: 之間1005。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。

社會區分:
史學家
[宰執]

親屬關係:
兄(B+):  王懿   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1332)。
弟(B-):  王旭   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
從子;姪子(BS):  王質   出處:宋史。
女兒(D):  王氏(韓億妻)
女兒(D):  王氏(蘇耆妻)
女婿(DH):  呂公弼
女婿(DH):  蘇耆
女婿(DH):  范令孫
女婿(DH):  韓億
父(F):  王祜
父(F):  王祐   出處:宋史。
祖父(FF):  王徹   出處:宋史。
曾祖(FFF):  王言   出處:宋史。
五世孫;來孫(G+5):  王從   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁932)。
六世孫;昆孫(G+6):  王淹   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
直系後裔(G+n):  王述   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁761)。
直系後裔(G+n):  王泰來   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
直系後裔(G+n):  王煥之
族孫(K+2(male)):  王倫   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁863)。
長子; 第一子(S1):  王雍   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁1033)。
次子(S2):  王冲
三子(S3):  王素
孫(SS):  王奧   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592;593)。
季子(Sn):  王素   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁828)。
岳父(WF):  趙昌言   出處:宋史。

社會關係:
推薦:  黃仲通  【王洙主河北漕 辟為衛州推官 王旦、杜衍交章薦之 改為著作佐郎 歷知惠州】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁15968)。
傳記作者為Y:  羅從彥  【王旦 / 豫章文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
反對/攻訐:  張師德  【不令其人自知 嘗議知制誥 旦曰:可惜張師德 人問故?曰:吾於上前累言師德名家子 有士行】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
世系碑記由Y所作:  葉適
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
臨別得到Y所作贈言(送別詩、序):  王禹偁  (1017)
臨別得到Y所作贈言(送別詩、序):  王禹偁  【送王旦序 / 小畜集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
被Y欣賞/器重:  趙昌言  【昌言謂有公輔之量 表聞於朝 王旦宰岳州平江 昌言一見 識其遠大】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19391)。
同僚:  李沆  【咸平初累遷平章政事 在位日取西方水旱盜賊奏之 王旦以為細事不足煩帝聽 沆曰:「人主年少 當使知四方艱難】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。
書序由Y所作:  韓琦  【三賢贊並序 / 安陽集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
書序由Y所作:  周必大  【王氏濟美集序 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
神道碑由Y所作:  歐陽修  (1017)
神道碑由Y所作:  歐陽修  【王公神道碑銘 / 歐陽文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
神道碑由Y所作:  孔武仲  【宋岳州平岡縣王文正公碑 / 清江三孔集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
被致書由Y:  楊億  【與王魏公書】
      出處:全宋文(頁14.359)。
書跋由Y所作:  吳澄  【題南廟王太尉禮神文 / 吳文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
上奏論Y:  蘇舜元  【梓州銅山人 耆長子 外祖王旦奏授同學究出身 調興平主簿 移新昌尉】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23629)。
祠記由Y所作:  孔武仲  【宋岳州平江縣王文正公祠堂記 / 宗伯集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。
祠記由Y所作:  葉適  【平江縣王文正公祠堂記 / 水心文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁592)。

著述:
文苑英華 著作年代:996, 角色:未詳。
  出處:未知。
  :《宋人傳記資料索引》(電子版)11008條徐鉉,“受詔校《說文》及續編《文苑英華》。”扈蒙,與李昉等同編文苑英華。