9006

CBDB ID: 9006
索引/中文/英文名稱: /趙頊/Zhao Xu
指數年 (index year): 1048
生年: 北宋慶曆8年 (1048)
卒年: 北宋元豐8年 (1085)
享年: 38
為女性: 0
郡望: 天水
Zhao(1) Xu(3) [9006] Yingzong's [9005] eldest son, Zhezong's [9007] and Huizong's [9008] father. The grandfather of his father-in-law, Xiang(2) Jing's [3351] (his first empress Xiang died in 1101 at age 56) was Xiang(2) Minzhong [705]. Xiang(2) Jing's uncles were Zhuanfan [7238] and Zhuanshi [704], his nephews were Zongdan [710] and Zongdao [711] and his grandnephew was Gun [707]. Xiang(2) Ziyin [715] (Minzhong's great great grandson) was the nephew (once removed) of his first empress, Qinsheng xiansu huanghou Xiang(2) Shi [4217]. His second empress, the Qincheng huanghou Zhu(1) Shi [4218], was the sister of the grandfather of the wife of Jiang(2) Hao [3227], the father of Jiang(2) Yu [3228], who was betrothed to the daughter of Wang(1) Siwen [1758]. Jiang(2) Hao's wife's paternal aunt was Zhao(1) Qinzong's [9009] empress, the Renhuai huanghou [4219]. CBD, 1, 636 (empress Xiang). CBD, 1, 773.

出處:
歷代帝王廟諡年諱譜:一卷, 頁0
宋人傳記資料索引(電子版), 頁4210

別名: 廟號神宗,諡號紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝,别名、曾用名趙仲鍼。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 開封
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 宮廷門
入仕別 繼位
出處:未知 

任官:
 ▪ 封 國公 地點: 安國。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。
 ▪ 封 國公 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。
 ▪ 封 秘書省監 地點: 淮陽郡。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。
 ▪ 正授 某州觀察使 地點: 安州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。
 ▪ 正授 皇帝 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:未知。
 ▪ 正授 皇太子 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。

社會區分:
宗子
統治者
孝子/孝女
[皇帝]

親屬關係:
弟(B-):  趙頵   出處:宋史。
弟(B-):  趙顥   出處:宋史。
妾(C):  林氏(趙頊妃)
妾(C):  陳氏(趙頊妻)   出處:宋史。
女兒(D):  趙氏(趙頊女)
女兒(D):  趙氏(王殖妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
女兒(D):  趙氏(趙頊女)
長女(D1):  趙氏(趙頊女1)   出處:宋史。
三女(D3):  趙氏(韓嘉彥妻)   出處:宋史。
四女(D4):  趙氏(王遇妻)   出處:宋史。
女婿(DH):  韓嘉彥
女婿(DH):  王殖   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁977)。
女婿(DH):  潘意
父(F):  趙曙
祖父(FF):  趙允讓   出處:宋史。
母(M):  高氏(趙曙妻)   出處:宋史。
子(S):  趙佖   出處:宋史。
子(S):  趙俁
子(S):  趙偲
子(S):  趙似   出處:宋史。
長子; 第一子(S1):  趙佾   出處:宋史。
十一子(S11):  趙佶   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4256)。
次子(S2):  趙僅   出處:宋史。
三子(S3):  趙俊   出處:宋史。
六子(S6):  趙煦   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4214)。
孫女(SD):  趙氏(潘正夫妻)   出處:宋史。
孫(SS):  趙桓   出處:宋史。
孫(SS):  趙構   出處:宋史。
孫(SS):  趙楷   出處:宋史。
孫(SS):  趙杞   出處:宋史。
孫(SS):  趙茂   出處:宋史。
孫(SS):  趙栩   出處:宋史。
孫(SS):  趙棣   出處:宋史。
孫(SS):  趙㮙   出處:宋史。
孫(SS):  趙樞   出處:宋史。
妻子(W):  向氏(趙頊皇后)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
妻子(W):  朱氏(趙頊皇后)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
妻子(W):  武氏(趙頊妃)
妻子(W):  陳氏(趙頊皇后)   出處:宋史。
內兄弟;妻兄弟(WB):  向宗回
內兄弟;妻兄弟(WB):  向宗良
岳父(WF):  朱士安
岳父(WF):  向經
妹(Z-):  趙氏(王師約妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。

社會關係:
為Y作祭文:  狄青
欣賞/器重:  曹佾
欣賞/器重:  向寶
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
支持:  王安石  【中外稱賢 即位後厲精圖治 以用王安石為相變法 邪佞日進 而種禍亂之源】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18376)。
被致書由Y:  歐陽修  【賀潁王書】
      出處:全宋文(頁33.154)。
收到Y的答書:  歐陽修  【回潁王書】
      出處:全宋文(頁33.153)。
收到Y的答書:  歐陽修  【回皇子神宗辭使相封淮陽郡王書】
      出處:全宋文(頁33.151)。
書跋由Y所作:  周必大  【題錄神宗出閣指揮 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4210)。
匾額、器銘由Y所篆:  唐士恥  【元豐大裘銘 / 靈巖集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4210)。