9009

CBDB ID: 9009
索引/中文/英文名稱: /趙桓/Zhao Huan
指數年 (index year): 1101
生年: 北宋建中靖國1年 (1101)
卒年: 南宋紹興31年 (1161)
享年: 61
為女性: 0
郡望: 天水
Zhao(1) Huan(2) [9009] Huizong's [9008] eldest son, Gaozong's [9010] brother. His empress, the Renhuai huanghou Zhu(1) Shi [4219], was the sister of the father of Jiang(2) Hao's wife. Hao [3227], in turn, was the father of Jiang(2) Yu [3228], the betrothed of Wang(1) Siwen's [1758] granddaughter. Hao's wife's grandfather was also the brother of Zhao(1) Shenzong's [9006] second empress, the Qincheng huanghou Zhu(1) Shi [4218]. CBD, 1, 778-9.

出處:
歷代帝王廟諡年諱譜:一卷, 頁0
宋人傳記資料索引(電子版), 頁4231

別名: 諡號恭文順德仁孝皇帝,廟號欽宗。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 開封
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 宮廷門
入仕別 前帝遜位
出處:未知 

任官:
 ▪ 封 秘閣 地點: 天水郡。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
 ▪ 正授 秘閣 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
 ▪ 正授 皇太子 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。

社會區分:
宗子
統治者
音樂學家
[皇帝]

親屬關係:
弟(B-):  趙構   出處:宋史。
從子;姪子(BS):  趙旉   出處:宋史。
父(F):  趙佶
從父;伯叔父(FB):  趙煦   出處:宋史。
從父;伯叔父(FB):  趙佖   出處:宋史。
祖父(FF):  趙頊   出處:宋史。
曾祖(FFF):  趙曙   出處:宋史。
母(M):  王氏(趙佶妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
子(S):  趙訓   出處:宋史。
長子; 第一子(S1):  趙諶   出處:宋史。
次子(S2):  趙訓   出處:宋史。
妻子(W):  朱氏(趙桓妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
岳父(WF):  朱伯材
妹(Z-):  趙氏(趙佶女)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。

社會關係:
書跋由Y所作:  韓元吉  【題鄭侍郎所得欽宗御書後 / 南澗甲乙稿】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  劉克莊  【恭跋欽宗皇帝宸翰 / 後村大全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  劉克莊  【跋欽宗宸翰 / 後村大全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  樓鑰  【恭題欽宗御書十八學士圖 / 攻媿集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  魏了翁  【跋何丞相家所藏欽宗御書 / 鶴山先生大全文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  許翰  【淵聖皇帝御書題唐十八學士畫讚跋尾 / 襄陵文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  李綱  【淵聖皇帝御書跋尾 / 梁谿先生全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
書跋由Y所作:  袁燮  【跋丁未御書 / 絜齋集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4231)。
潛邸舊人為Y:  李詩