17364

CBDB ID: 17364
索引/中文/英文名稱: /管仲/Guan Zhong
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Guan(2) Zhong [17364] For link to descendants in Chuzhou, Longquan county, see Zhu Xi, WJ, 92.7a-9a. Giles, p. 382.

地理資訊:
籍貫(基本地址) 唐朝 / 河南道 / 齊州 / 歷城
出處: 未知 , 頁0000

社會區分:
[宰相]

親屬關係:
直系後裔(G+n):  管A

社會關係:
友:  鮑叔牙