19670

CBDB ID: 19670
索引/中文/英文名稱: /孫復/Sun Fu
指數年 (index year): 1051
生年: 北宋淳化3年 (992)
卒年: 北宋嘉祐2年 (1057)
享年: 66
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Sun(1) Fu(4) [19670] He failed the exams and moved to Taishan where he studied the Spring and Autumn Annals. His principle disciple was Shi(4) Jie [17935], but Wen(2) Yanbo [1953] was also a menren. He was poor and had not married when he was 40 years old, and Li(2) Di [1096] gave him his younger brother's daughter as wife. He was known as the Taishan Xiansheng and his school follows that of Hu(1) Yuan [3404] as the second principle school in the SongYuan Xuean. Ouyang Xiu, WJ, 27.7a-8a. CBD, 3, 1898-9.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁10425

別名: 字明復,室名、別號泰山先生。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 兗州 / 奉符
出處: 未知 , 頁0000
遷住地 兗州 / 奉符
出處: 未知 , 頁0000
前住地 晉州 / 臨汾
出處: 未知 , 頁0000
另一籍貫(基本地址) 宋朝 / 河東路 / 晉州
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁10425
平陽人/晉州(宋人傳記資料索引(電子版)

入仕:
入仕門 求官不得門
入仕別 科舉: 舉進士、諸科不第
出處:未知 

入仕門 薦舉門
入仕別 薦舉 (保任)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 殿中省丞 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
 ▪ 正授 上輕車都尉 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
 ▪ 正授 縣主簿 地點: 千乘。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁9563)。
 ▪ 正授 國子監直講 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
 ▪ 正授 大理寺評事 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。

社會區分:
儒學
落第士人
[為官者:文]

親屬關係:
妻之叔伯(WFB):  李迪

社會關係:
被Y推薦:  張方平  (1051)
被Y推薦:  張方平  【薦舉孫復 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
被Y推薦:  富弼  (1051)
被Y推薦:  祖無擇  (1051)
被Y推薦:  祖無擇  【薦孫復牛仲容狀 / 龍學文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
被Y推薦:  范仲淹  (1051)
被Y推薦:  范仲淹  【舉孫復狀 / 范文正公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
為Y作廟碑記:  孔道輔  【兗州鄒縣建孟子廟記 / 孫明復小集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁2173)。
欣賞/器重:  士建中  (1051)
欣賞/器重:  孫立節  【學問淹貫 嘗作春秋傳 孫復見而嘆曰:「吾力所未及者 介夫盡發之 」擢皇祐進士】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10525)。
門人為Y:  范純仁  (1051)
門人為Y:  祖無擇  (1051)
門人為Y:  張洞  (1051)
門人為Y:  文彥博  (1051)
門人為Y:  呂希哲  (1051)
門人為Y:  朱光庭  (1051)
門人為Y:  李縕  (1075)
學生為Y:  文彥若  【父倅南京時,與兄並師孫復。】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
學生為Y:  馬隨
學生為Y:  朱長文  (1051)
學生為Y:  朱光庭
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
學生為Y:  張洞  【登進士第 初受業於劉顏 又學於孫復 得春秋最精 石介甚讚許之】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12408)。
學生為Y:  趙狩  【奉符人 受業石介與士建中 後受業於孫復 忽與方士游 學養生術】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁18287)。
教授Y:  姜潛  (1051)
教授Y:  張鼎  (1051)
教授Y:  張鼎  【字正之 濟州鉅野人 從孫復習春秋 以詩賦舉進士不中 遂不復措意場屋】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12670)。
教授Y:  劉牧  (1051)
教授Y:  劉牧  【牧大喜曰:此吾師也 遂以為師 又從孫復習春秋 及仲淹撫河東 舉牧可治劇】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁21191)。
教授Y:  宋宏  (1051)
教授Y:  宋宏  【襄邑人 學易于石介 受春秋于孫復 自經史百家黃老言及星曆五行占課象數兵家權謀之書 無所不通】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4032)。
書序由Y所作:  錢大昕  【重刻孫明復小集序 / 孫明復小集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
墓誌銘由Y作跋:  陳傅良
弟子為Y:  石介  (1051)
神道碑序由Y所作:  石介  【泰山書院記 / 孫明復小集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
致書Y:  范仲淹  【寄范天章書】
      出處:全宋文(頁19.289-290)。
墓誌銘由Y所作:  歐陽修  (1051)
被致書由Y:  范仲淹  【與孫明復書】
      出處:全宋文(頁18.363)。
被致書由Y:  石介  【上孫先生書】
      出處:全宋文(頁29.240)。
建築物得到Y的題詠、記、命名:  石介
書跋由Y所作:  陳傅良  【跋孫氏誌述 / 止齋文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
稱道Y的書、畫:  孫立節
恩主是Y:  韓琦  【年六十六 復既病 韓琦言於仁宗 選書吏給紙筆 命其門人祖無擇就其家得書十有五篇】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
恩主是Y:  范仲淹  (1051)
從遊者為Y:  莫說  (1051)

著述:
春秋尊王發微 著作年代:1057, 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。
孫明復小集 著作年代:1057, 角色:未詳。
  出處:未知。
睢陽小集 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁10425)。