32141

CBDB ID: 32141
索引/中文/英文名稱: /孫簡/Sun Jian(2)
指數年 (index year): 791
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 武邑
Sun(1) Jian(2) [32141] JTS, 190B.5045. XTS, 73B.4b.

出處:
唐代墓誌彙編續集, 頁(XJ)Baoli10
唐代墓誌彙編續集, 頁(XJ)Xiantong99
唐九卿考, 頁101

別名: 字樞中。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 唐朝 / 河東道 / 潞州 / 涉縣
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:未知 

任官:
 ▪ 留守推官 出處:未知。
:北都留守推官
 ▪ 尚書省右丞 出處:未知。
 ▪ 殿中侍御史 出處:未知。
:以殿中侍御史中供奉充職
 ▪ 正授 東都留守 地點: 洛陽。起始年: 之間847。 終止年: 之間848(大中2)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁567)。
 ▪ 正授 東都留守 地點: 洛陽。起始年: 之間853。 終止年: 之間856(大中10)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁568)。
 ▪ 正授 觀察使 地點: 陝虢軍節度。起始年: 之間838。 終止年: 之間839(開成4)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁647)。
 ▪ 觀察推官 出處:未知。
 ▪ 監察御史 出處:未知。
 ▪ 監察御史裏行 出處:未知。
 ▪ 諫議大夫 出處:未知。
 ▪ 守 諫議大夫 出處:未知。
 ▪ 節度使 出處:未知。
 ▪ 節度使 出處:未知。
 ▪ 節度使 出處:未知。
 ▪ 節度使判官 出處:未知。
:不知是否是觀察判官。
 ▪ 禮部郎中 出處:未知。
 ▪ 吏部郎中 出處:未知。
 ▪ 吏部尚書 出處:未知。
 ▪ 吏部侍郎 出處:未知。
 ▪ 秘書郎 出處:未知。
 ▪ 秘書省正字 出處:未知。
 ▪ 尚書省左司郎中 出處:未知。
 ▪ 正授 侍御史 赴任。
出處:未知。
 ▪ 正授 太常卿 起始年: 之間844。 終止年: 之間845(會昌5)。
出處:唐九卿考(頁101)。
 ▪ 正授 太常卿 起始年: 約846。 終止年: 之間847(大中1)。
出處:唐九卿考(頁102)。
 ▪ 正授 太常卿 起始年: 約850。 終止年: 之間851(大中5)。
出處:唐九卿考(頁102)。
 ▪ 縣尉 出處:未知。
 ▪ 刑部侍郎 起始年: 。
出處:未知(頁2202)。
 ▪ 御史中丞 出處:未知。
 ▪ 知吏部銓事 出處:未知。
 ▪ 知吏部銓事 出處:未知。
 ▪ 知制誥 出處:未知。
 ▪ 中書舍人 出處:未知。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 同州。起始年: 約836。 終止年: 之間838(開成3)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁136)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 河南府。起始年: 之間840。 終止年: 之間841(會昌1)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁612)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 陳留。起始年: 之間846。 終止年: 之間847(大中1)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁756)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 河東。起始年: 之間841。 終止年: 之間842(會昌2)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁1136)。
 ▪ 正授 州刺史 地點: 梁州。起始年: 約843。 終止年: 之間844(會昌4)。 赴任。
出處:唐刺史考全編(頁2803)。
 ▪ 節度判官 出處:未知。
 ▪ 節度判官 出處:未知。
 ▪ 司勳員外郎 起始年: 。
出處:未知。
 ▪ 河南尹 出處:未知。
 ▪ 節度掌書記 出處:未知。

社會區分:
[為官者:文]

親屬關係:
弟(B-):  孫獻可   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
女婿(DH):  令狐緘   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
女婿(DH):  沈稱師   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
女婿(DH):  李稠   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
女婿(DH):  魏鑣   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
女婿(DH):  某本   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
女婿(DH):  陽塾   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
父(F):  孫公器
從父;伯叔父(FB):  孫審象   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Huichang 10)。
伯叔母(FBW):  盧氏   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
曾祖(FFF):  孫逖   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
高祖;四世祖(FFFF):  孫嘉之   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
母(M):  裴氏   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫徽   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫某   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫幼實   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫讜   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫景蒙   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫紓   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫綮   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫某   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫景裕   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫絿   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫弘休   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
子(S):  孫繹   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
子(S):  孫繼   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
五子(S5):  孫紆
六子(S6):  孫徽
妻子(W):  武氏   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
妻子(W):  李氏   出處:唐代墓誌彙編續集(頁(XJ)Baoli10)。
岳父(WF):  武元衡   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。
岳父(WF):  李實   出處:唐五代人物傳記與社會網絡資料庫(1.0版)。

社會關係:
鞫治:  蕭本(僞穆宗蕭后兄)
      出處:舊唐書(頁2202)。
決定Y的科舉次第:  崔邠