68262

CBDB ID: 68262
索引/中文/英文名稱: /王邦瑞/Wang Bangrui
指數年 (index year): 1495
生年: 明弘治8年 (1495)
卒年: 明嘉靖40年 (1561)
享年: 67
為女性: 0
郡望: 【未詳】

出處:
人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所), 頁11924
明清進士題名錄索引, 頁301

別名: 行第一,字惟賢,字維賢,諡號襄毅,室名、別號鳳泉。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 明朝 / 河南布政司 / 河南府 / 宜陽
出處: 人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所) , 頁11924
河南承宣布政使司-河南府-宜陽縣(中央研究院人名權威資料)。
戶籍地 明朝 / 河南布政司 / 河南府 / 宜陽
出處: 明清進士題名錄索引 , 頁0301

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:正德十二年進士登科錄:一卷  頁第三甲第一百九十名

任官:
 ▪ 兵部尚書 起始年: 1550。 終止年: 1551(嘉靖30)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:兵部尚書(本部尚書)(明實錄:世宗實錄;367卷)(CBDB_line_ID=130033)
 ▪ 兵部尚書 起始年: 1560。 終止年: 1561(嘉靖40)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:兵部尚書(明實錄:世宗實錄;485卷)(CBDB_line_ID=130034)
 ▪ 兵部右侍郎 起始年: 1549。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:兵部右侍郎(明實錄:世宗實錄;349卷)(CBDB_line_ID=130024)
 ▪ 兵部左侍郎 起始年: 1550。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:兵部左侍郎(明實錄:世宗實錄;365卷)(CBDB_line_ID=130030)
 ▪ 布政使司右參政 地點: 陝西布政司。起始年: 1543。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:陜西布政司右參政(本布政司右參政)(明實錄:世宗實錄;278卷)(CBDB_line_ID=130020)
 ▪ 大理寺卿 起始年: 1549。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:南京大理寺卿
 ▪ 都察院右僉都御史 起始年: 1547。 終止年: 1549(嘉靖28)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:都察院右僉都御史(明實錄:世宗實錄;249卷)(CBDB_line_ID=130021)
 ▪ 都察院右僉都御史 起始年: 1550。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:都察院右僉都御史(兼)(明實錄:世宗實錄;365卷)(CBDB_line_ID=130031)
 ▪ 翰林院庶吉士 起始年: 1517。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:翰林院庶吉士(明實錄:武宗實錄;147卷)(CBDB_line_ID=130004)
 ▪ 翰林院庶吉士 起始年: 。 終止年: 1521(正德16)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:翰林院庶吉士(起復)(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130005)
 ▪ 署 吏部文選清吏司郎中 地點: 南京。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:南京吏部文選司郎中(署)(明實錄:世宗實錄;123卷)(CBDB_line_ID=130009)
 ▪ 吏部文選清吏司郎中 地點: 南京。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:南京吏部文選郎中(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130010)
 ▪ 吏部右侍郎 起始年: 1549。 終止年: 1550(嘉靖29)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:吏部右侍郎(明實錄:世宗實錄;353卷)(CBDB_line_ID=130025)
 ▪ 吏部左侍郎 起始年: 1550。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:吏部左侍郎(本部左侍郎)(明實錄:世宗實錄;358卷)(CBDB_line_ID=130026)
 ▪ 贈 太子少保 起始年: 1561。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:太子少保(贈)(明實錄:世宗實錄;504卷)(CBDB_line_ID=130036)
 ▪ 提刑按察使司副使 地點: 陝西布政司。起始年: 1537。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:陜西按察司副使(本司副使)(明實錄:世宗實錄;198卷)(CBDB_line_ID=130016)
 ▪ 提刑按察使司副使 地點: 陝西布政司。起始年: 。 終止年: 1543(嘉靖22)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:陜西按察司副使(明實錄:世宗實錄;278卷)(CBDB_line_ID=130018)
 ▪ 提刑按察使司僉事 地點: 陝西布政司。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:陜西按察司僉事(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130011)
 ▪ 提刑按察使司僉事 地點: 陝西布政司。起始年: 。 終止年: 1537(嘉靖16)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:陜西按察司僉事(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130014)
 ▪ 提學官 起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:[提學官](提督學校)(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130012)
 ▪ 提學官 起始年: 。 終止年: 1543(嘉靖22)。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:[提學官](提督學校)(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130019)
 ▪ 刑部員外郎 地點: 南京。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:南京刑部員外郎(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130008)
 ▪ 知州 地點: 廣德州。起始年: 1521。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:廣德州知州(明實錄:世宗實錄;3卷)(CBDB_line_ID=130006)
 ▪ 補 知州 地點: 滁州。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:滁州知州(補滁州)(漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄;39卷)(CBDB_line_ID=130007)
 ▪ 知州 地點: 濱州。起始年: 。 終止年: 。
出處:人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所)(頁11924)。
:山東濱州知州

親屬關係:
弟(B-):  王邦綺   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。
父(F):  王謨   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。
祖父(FF):  王臣   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。
曾祖(FFF):  王璘   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。
母(M):  屈氏(王邦瑞母)   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。
妻子(W):  冀氏(王邦瑞妻)   出處:正德十二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百九十名)。

社會關係:
為Y作祭文:  唐龍  【祭唐漁石公文 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4221)。
為Y作祭文:  溫秀  【祭溫中谷文 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7185)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  楊守禮  【送憲使南澗先生述職序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7288)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  唐龍  【奉送宗師大司寇漁石唐公還朝序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4221)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  唐龍  【送大司寇漁石唐公還朝序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4221)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  李淮  【送御史大夫小泉李公巡撫延綏序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2202)。
臨別得到Y所作贈言(送別詩、序):  呂柟  【送刑曹副郞王君惟賢北上序 / 涇野先生文集】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
臨別得到Y所作贈言(送別詩、序):  王廷相  【送王維賢督學陜西序 / 王氏家藏集】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
臨別得到Y所作贈言(送別詩、序):  王維楨  【送大司馬鳳泉先生歸宜陽序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
書序由Y所作:  張一桂  【王襄毅公集叙 / 潄秇堂文集】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
向Y致賀:  張欽  【賀心齋先生進山東大參序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁5681)。
向Y致賀:  季本  【賀彭山先生七袠壽序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁3307)。
為Y作神道碑:  孫存  【豐山孫公神道碑銘 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4574)。
為Y作神道碑:  王越  【王公神道碑銘 / 王褰敏集】
      出處:明人傳記資料索引(頁585)。
墓誌銘由Y所作:  郭樸  【王襄毅公墓誌銘 / 王襄毅公集附錄】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
墓誌銘由Y所作:  陸可教  【王襄毅公曁二夫人合葬壙誌 / 陸學士先生遺稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
被致書由Y:  徐階  【與王鳳泉中丞】
      出處:續世經堂集。
被致書由Y:  王維楨  【與王鳳泉先生書】
      出處:槐野先生存笥稿:三十八卷。
收到Y的答書:  王維楨  【答王鳳泉先生書】
      出處:槐野先生存笥稿:三十八卷。
收到Y的贈詩、文:  呂柟  【贈陜西提學僉憲鳳泉王子序 / 涇野先生文集】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
為Y作墓誌銘:  吳瀚  【耐菴吳公配王氏合葬墓志銘 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2713)。
為Y作墓誌銘:  王越  【王公墓志銘 / 王襄敏集】
      出處:明人傳記資料索引(頁585)。
為Y所作詩文作序:  溫秀  【溫中谷詩集序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7185)。
為Y所作詩文作序:  溫新  【溫大谷詩序 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7188)。
稱道Y之政績:  黃臣  【岷梁實紀 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁6795)。
為Y作祠記:  許誥  【許公祠堂記 / 王襄毅公集】
      出處:明人傳記資料索引(頁5136)。

著述:
王襄毅公集:二十卷,附錄一卷 著作年代:1506, 角色:未詳。
  出處:明人傳記資料索引(頁書目索引)。
  :王襄毅公集20卷附錄1卷 明王邦瑞撰 明隆慶五年湖廣按察使溫如春刊本。(出自:《明人傳記資料索引》)