92423

CBDB ID: 92423
索引/中文/英文名稱: /陳褘/Chen Yi
指數年 (index year): 659
生年: 隋開皇20年 (600)
卒年: 唐麟德1年 (664)
享年: 65
郡望: 【未詳】
《唐代人物知識ベース》記其生卒年為:600? - 664.

出處:
Pers DB / 唐代人物知識ベース, 頁634

別名: 未詳玄奘。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 河南府 / 緱氏
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers00634
洛州/緱氏(唐代人物知識ベース)。

社會區分:
工於文

著述:
俱舍論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
制惡見論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
大唐西域記 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03734)。
大毗婆沙論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
大般若經 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
大菩薩藏經 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
成唯識論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
會宗論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
無垢稱經 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
瑜伽師地論 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
稱讚淨土經 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。
解深密經書物 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00634)。