100605

CBDB ID: 100605
索引/中文/英文名稱: /牛詵/Niu Shen
指數年 (index year): 1264
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 71
朝代: 元(Id: 18)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
元人傳記資料索引(Id: 9599), 頁408

別名: 字(Id:4)晉卿。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  元朝(Id: 16776) / 陝西行中書省(Id: 17615) / 奉元路(Id: 17708) / 長安17710
出處: 元人傳記資料索引 , 頁0408
長安人

任官:
 ▪ 正授 行中書省郎中 地點: 甘肅行中書省。起始年: 之間1322。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁408)。
:至治二年累官甘肅行省郎中
 ▪ 正授 諸路總管府總管 地點: 延安路。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁408)。
:遷延安路總管
 ▪ 致仕 諸路總管府總管 地點: 奉元路。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁408)。
:以奉元路總管致仕

社會關係:
神道碑由Y所作:  宋褧  【奉元路總管致仕牛公神道碑銘(燕石集14/11下)】
      出處:元人傳記資料索引(頁408)。