112018

CBDB ID: 112018
索引/中文/英文名稱: /獨吉禮/Duji Li
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 元(Id: 18)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
元人傳記資料索引(Id: 9599), 頁12878

地理資訊:
落籍(實際居住地)(Id:6):  元朝(Id: 16776) / 江浙行中書省(Id: 18233) / 平江路(Id: 18293) / 吳江州18300
出處: 元人傳記資料索引 , 頁12878
居吳江

任官:
 ▪ 正授 諸路總管府總管 地點: 徽州路。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁12878)。
:陞徽州路總管
 ▪ 正授 諸路總管府總管 地點: 建康路。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁12878)。
:改建康路
 ▪ 正授 諸路總管府總管 地點: 揚州路。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁12878)。
:轉揚州路
 ▪ 正授 路同知 地點: 慶元路。起始年: 之間1295。 終止年: 未詳。
出處:元人傳記資料索引(頁12878)。
:元貞元年累遷慶元路同知

社會關係:
傳記作者為Y:  柳貫  【寧節婦傳(柳待制文集13/13下)】
      出處:元人傳記資料索引(頁12878)。