120270

CBDB ID: 120270
索引/中文/英文名稱: /荘丙照/Zhuang Bingzhao
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
為女性: 0
郡望: 【未詳】

出處:
明清婦女著作數據庫, 頁3728
傳主為:包韞珍.MQWW PoetID #3728, HuWenKai #262

親屬關係:
妻子(W):  包韞珍   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #3728, HuWenKai #262)。
岳父(WF):  包厚慶   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #3728, HuWenKai #262)。