121751

CBDB ID: 121751
索引/中文/英文名稱: /石某(劉光璪夫)/Shi Mou(husband of Liu Guangzao)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁3833
傳主為:劉光璪.MQWW PoetID #3833, HuWenKai #714

親屬關係:
父(F):  石(廣+鳥)翥   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #3833, HuWenKai #714)。
父(F):  石鷓翥
未婚妻(W%):  劉光璪   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #3833, HuWenKai #714)。