126791

CBDB ID: 126791
索引/中文/英文名稱: /王維楨/Wang Weizhen
指數年 (index year): 1507
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 48
為女性: 0
郡望: 【未詳】
明人傳記資料索引頁碼67-68

出處:
人名權威資料(中央研究院歷史語言研究所), 頁18268
明人傳記資料索引, 頁701

別名: 行第三,字允寧,室名、別號槐野。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 明朝 / 陝西布政司 / 西安府 / 華州
出處: 明人傳記資料索引 , 頁0701
華州人

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷  頁第三甲第一百零三名

社會區分:
經世學者

親屬關係:
兄(B+):  王維藩   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
兄(B+):  王維祺   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
弟(B-):  王維新   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
弟(B-):  王維厚   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
父(F):  王載   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
祖父(FF):  王源   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
曾祖(FFF):  王和   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
母(M):  劉氏(王維楨母)   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。
妻子(W):  東氏(王維楨妻)   出處:嘉靖十四年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百零三名)。

社會關係:
為Y作傳:  王立道  【王太史傳 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁265)。
為Y作傳:  孫燧  【孫忠烈公傳 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4670)。
為Y作祭文:  呂柟  【同鄕合祭呂涇野先生文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁2748)。
為Y作祭文:  呂柟  【詞林合祭呂涇野先生文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁2748)。
為Y作祭文:  王立道  【同館合祭王太史文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁265)。
為Y作祭文:  王立道  【詞林合祭王懋中太史文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁265)。
為Y作祭文:  馬汝驥  【同鄕合祭馬西玄先生文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4330)。
為Y作祭文:  張璧  【詞林合祭張陽峯先生文 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁5865)。
祭文由Y所作:  何良俊  【祭王槐野先生文 / 何翰林集】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。
為Y作臨別贈言(送別詩、序):  王邦瑞  【送大司馬鳳泉先生歸宜陽序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁370)。
年譜由Y所作:  王承之  【王允寧先生年表 / 明萬曆間黃陞刊存笥稿附刻本】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。
為Y所著書作序:  劉天和  【制府奏議序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁8533)。
為Y所著書作序:  嚴嵩  【南宮奏議序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁9752)。
為Y所著書作序:  潘鑑  【潘襄毅公文集序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁8093)。
書序由Y所作:  何良俊  【孫王倡和集 / 何翰林集】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。
向Y致賀:  王崇慶  【贈南京禮部尚書端溪王公入賀聖壽序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁548)。
為Y作墓表:  白悅  【白公墓碑 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁1175)。
行狀由Y所作:  瞿景淳  【王公行狀 / 存笥稿附錄】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。
為Y作行狀:  馬汝驥  【西玄先生行狀 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4330)。
為Y作行狀:  東漢  【東公行狀 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁3195)。
為Y作行狀:  張鵬霄  【張公行狀 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁5885)。
墓誌銘由Y所作:  郭樸  【王公墓誌銘 / 存笥稿附錄】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。
贈詩、文:  王崇慶  【贈南京禮部尚書端溪先生考績序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁548)。
贈詩、文:  孫應奎  【贈東毅先生考績序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4672)。
贈詩、文:  周延  【贈南京太宰儼山周公序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁3373)。
贈詩、文:  王學夔  【南京吏部尚書致仕兩洲王公七十序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁775)。
贈詩、文:  胡汝霖  【贈靑巖胡君督學江西序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁3635)。
贈詩、文:  茅瓚  【贈大司成見滄茅公奉召北上序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁3864)。
贈詩、文:  何棟  【壽大司馬督府太華何公序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁2903)。
贈詩、文:  孫承恩  【壽大宗伯毅齋先生孫公七十序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4591)。
贈詩、文:  孫堪  【贈七十翁都督孫先生序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁4633)。
贈詩、文:  張治  【壽少宰龍湖張公六十序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁5489)。
贈詩、文:  張鶚翼  【贈大中丞須野張氏巡撫貴州序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁5892)。
贈詩、文:  陳儒  【贈少司徒芹山先生吿滿序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁6325)。
贈詩、文:  陳儒  【贈山東右使芹山陳公序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁6325)。
贈詩、文:  項守禮  【贈濟南太守項君序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁6670)。
贈詩、文:  趙大佑  【贈大理少卿方厓趙公北上序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁7813)。
贈詩、文:  趙大佑  【贈方厓趙君六載考績序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁7813)。
贈詩、文:  趙釴  【贈諫議趙君使歸省覲序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁7896)。
贈詩、文:  潘潢  【贈南京吏部尚書朴溪潘公考績序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁8077)。
贈詩、文:  歐陽塾  【贈少司空横溪歐先生考績北上序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁8250)。
贈詩、文:  盧勳  【贈大理卿盧公應詔北上序 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁9039)。
贈詩、文:  戴夢桂  【豫內篇贈秋巖戴子之保州 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁9490)。
為Y作墓誌銘:  康濟民  【明封廣西司主事怀朴康公墓誌銘 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁5253)。
為Y作墓誌銘:  嚴天祥  【嚴君墓誌銘 / 存笥稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁9738)。
書跋由Y所作:  南軒  【槐野文選跋 / 渭上稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁701)。

著述:
槐野先生存笥稿:三十八卷 著作年代:1506, 角色:未詳。
  出處:明人傳記資料索引(頁書目索引)。
  :槐野先生存笥稿38卷 明王維楨撰 明萬曆三十四年渭南知縣王氏刊本。(出自:《明人傳記資料索引》)