128111

CBDB ID: 128111
索引/中文/英文名稱: /邢侗/Xing Dong
指數年 (index year): 1610
生年: 未詳
卒年: 未詳
為女性: 0
郡望: 【未詳】
明人傳記資料索引頁碼233

出處:
明人傳記資料索引, 頁2479

別名: 行第四,字子愿。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 明朝 / 山東布政司 / 濟南府 / 臨邑
出處: 萬曆二年進士登科錄:一卷 , 頁第三甲第一百八十二名
山東濟南府臨邑縣
未詳 明朝 / 山東布政司 / 東昌府 / 臨清
出處: 明人傳記資料索引 , 頁2479
臨清人

入仕:
入仕門 正常科舉
入仕別 科舉: 正奏名進士
出處:萬曆二年進士登科錄:一卷  頁第三甲第一百八十二名

社會區分:
富豪
畫家
工於文

親屬關係:
兄(B+):  邢似   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢佃   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢倬   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢侁   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢修   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢佶   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢倌   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢化   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢仕   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢偲   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
兄(B+):  邢任   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
弟(B-):  邢佑   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
弟(B-):  邢作   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
弟(B-):  邢伉   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
父(F):  邢如約   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
祖父(FF):  邢溥   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
曾祖(FFF):  邢政   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
母(M):  萬氏(邢侗母)   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
繼母(M^):  趙氏(邢侗前母)   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。
妻子(W):  陳氏(邢侗妻)   出處:萬曆二年進士登科錄:一卷(頁第三甲第一百八十二名)。

社會關係:
為Y作傳:  朱袗  【朱方伯先生傳 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁1441)。
為Y作傳:  馬允登  【參知馬叔先遺事 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4324)。
為Y作傳:  陳世恩  【西峰陳公傳 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁6056)。
為Y作祭文:  葛昕  【祭尚寶司卿龍池葛公文 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7496)。
為Y作祭文:  于愼行  【祭東阿尊師于文定公文 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁85)。
為Y作祭文:  于愼行  【自東阿囘祭文定尊師文 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁85)。
為Y作祭文:  馬允登  【祭東光馬參知文 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4324)。
為Y作祭文:  葛曦  【祭檢討葛仲明曁配任孺人文 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7512)。
祭文由Y所作:  李維楨  【祭邢子愿 / 大泌山房集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2479)。
為Y之書、畫作跋:  葛守禮  【平昌葛端肅公家乘集古法書序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7493)。
為Y作哀辭:  王之垣  【新城大司徒王公誄 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁240)。
為Y作哀辭:  吳道卿  【東郡大方伯吳公誄 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2657)。
為Y作哀辭:  馬文煒  【安丘大中丞馬公誄 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4317)。
為Y作哀辭:  馮子履  【仰芹馮公誄 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁6476)。
為Y作義莊記:  李攀龍  【歷城陳令君為李于鱗先生立嗣置田記 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2429)。
為Y所著書作序:  謝肇淛  【居東集序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁9202)。
為Y所著書作序:  王穉登  【王百穀謀野乙集序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁740)。
書序由Y所作:  李維楨  【邢子愿全集序 / 大泌山房集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2479)。
書序由Y所作:  李維楨  【邢子愿小集序 / 大泌山房集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2479)。
向Y致賀:  黃克纘  【中丞黃公晉大司馬兼憲填齊序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁6804)。
為Y作墓表:  于愼行  【先師穀城于文定公碑 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁85)。
為Y作墓表:  王正志  【富平令大梁王君碑 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁266)。
為Y作墓表:  張夢鯉  【龍池張公碑 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁5747)。
為Y作墓表:  孫繼芳  【世其孫公碑 / 來禽舘集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4690)。
為Y作行狀:  葛昕  【葛公行狀 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7496)。
為Y作行狀:  王之垣  【王公行狀 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁240)。
為Y作行狀:  李先芳  【濮陽李公行狀 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2072)。
墓誌銘由Y所作:  李維楨  【邢公墓誌銘 / 大泌山房集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2479)。
贈詩、文:  楊巍  【冢宰楊夢翁奉韶優存兼開九袠序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7477)。
贈詩、文:  孫丕揚  【壽太子少保大冢宰孫翁八十序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4568)。
贈詩、文:  于愼行  【東阿于公六十壽序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁85)。
贈詩、文:  王之垣  【壽新城王大司徒七袠序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁240)。
為Y作墓誌銘:  于鯨  【于公配許氏合葬墓誌銘 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁93)。
為Y作墓誌銘:  李懿  【李公墓誌銘 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2442)。
為Y作墓誌銘:  姚三讓  【姚公墓誌銘 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁3998)。
為Y作墓誌銘:  張汝蘊  【張公誌銘 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁5440)。
為Y作墓誌銘:  趙焞  【趙公墓志銘 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁7902)。
為Y作墓誌銘:  魏允孚  【魏公墓誌銘 / 來禽舘集】
      出處:明人傳記資料索引(頁9559)。
為Y作學記(書院記):  荊州俊  【觀察方伯荊公洮陽府屬學倉記 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4705)。
為Y所作詩文作序:  于愼行  【穀城山館詩草序 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁85)。
詩文序由Y所作:  王世貞  【臨邑邢氏父子贈封省臺詩序 / 弇州山人續稿】
      出處:明人傳記資料索引(頁2479)。
稱道Y之政績:  黃克纘  【大司馬御史中丞黃公城德州碑記 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁6804)。
稱道Y之政績:  呂坤  【寧陵呂公德政碑 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁2743)。
稱道Y之政績:  桂有根  【桂公去思碑 / 來禽館集】
      出處:明人傳記資料索引(頁4440)。

著述:
來禽舘集:二十九卷 著作年代:1506, 角色:未詳。
  出處:明人傳記資料索引(頁書目索引)。
  :來禽舘集29卷 明邢侗撰 明萬曆四十六年史高先襄陽刊本。(出自:《明人傳記資料索引》)