13514

CBDB ID: 13514
索引/中文/英文名稱: /高元振/Gao Yuanzhen
指數年 (index year): 1042
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 廣陵
Gao(1) Yuanzhen [13514] See documentation for father-in-law, Chao(2) Zongke [7121], and probable kin, Gao(1) Bing [918].

地理資訊:
籍貫(基本地址) 宿州 / 蘄縣
出處: 未知 , 頁0000

親屬關係:
父(F):  高秉
岳父(WF):  晁宗恪