135299

CBDB ID: 135299
索引/中文/英文名稱: /烏林達氏(完顏雍妻)/Wulinda Shi(Wife of Wanyan Yong)
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
郡望: 【未詳】

出處:
明清婦女著作數據庫, 頁3084
傳主為:烏林達后.MQWW PoetID #3084

親屬關係:
丈夫(H):  完顏雍   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #3084)。