146524

CBDB ID: 146524
索引/中文/英文名稱: /柳氏(田氏夫)/Liu Shi(Tianshifu)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=53

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁Zhenguan 43

親屬關係:
妻子(W):  田氏(田暉女)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Zhenguan 43)。