147109

CBDB ID: 147109
索引/中文/英文名稱: /燕某(姜氏夫)/Yan Mou(Jiangshifu)
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
為女性: 0
郡望: 【未詳】
YP NewEpitaphID=303

出處:
唐代墓誌匯編:二卷, 頁Yonghui 90

親屬關係:
妻子(W):  姜氏(姜伯女)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Yonghui 90)。