147266

CBDB ID: 147266
索引/中文/英文名稱: /王某(郭氏夫)/Wang Mou(Guoshifu)
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
為女性: 0
郡望: 【未詳】
YP NewEpitaphID=357

出處:
唐代墓誌匯編:二卷, 頁Yonghui 144

親屬關係:
妻子(W):  郭氏(王某(郭氏夫)妻)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Yonghui 144)。