154877

CBDB ID: 154877
索引/中文/英文名稱: /蕭氏(王晉俗妻)/Xiao Shi(Wife of Wangjinsu)
指數年 (index year): 670
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=2463

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁Dali 24

親屬關係:
丈夫(H):  王晉俗   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Dali 24)。