156544

CBDB ID: 156544
索引/中文/英文名稱: /侯氏(王守廉祖母)/Hou Shi(Grandmother of Wangshoulian)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=2739

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁Yuanhe 46;Yuanhe 133

親屬關係:
孫(SS):  王守廉   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Yuanhe 46)。