158420

CBDB ID: 158420
索引/中文/英文名稱: /王某(朱氏婿)/Wang Mou(Zhushixu)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 唐(Id: 6)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=3043

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁Kaicheng 43

親屬關係:
岳母(WM):  朱氏(徐某(朱氏夫)妻)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Kaicheng 43)。