161595

CBDB ID: 161595
索引/中文/英文名稱: /盧某(劉氏夫)/Lu Mou(Liushifu)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 0
郡望: 范陽(ID: 6)
YP NewEpitaphID=3462

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁Jingfu 2

親屬關係:
妻子(W):  劉氏(劉繢女)   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁Jingfu 2)。