161698

CBDB ID: 161698
索引/中文/英文名稱: /張氏(王太貞未詳)/Zhang Shi(Wangtaizhenweixiang)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=3476

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁canzhi4

親屬關係:
未詳(U):  王太貞   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁canzhi4)。