161824

CBDB ID: 161824
索引/中文/英文名稱: /裴氏(裴未詳)/Pei Shi(Peiweixiang)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 未詳(Id: 0)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
YP NewEpitaphID=3508

出處:
唐代墓誌匯編:二卷(Id: 32038), 頁canzhi36

親屬關係:
未詳(U):  裴某   出處:唐代墓誌匯編:二卷(頁canzhi36)。