17819

CBDB ID: 17819
索引/中文/英文名稱: /王厚/Wang Hou(2)
指數年 (index year): 1060
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Wang(2) Hou(2) [17819] Given office because he became an expert, via asociation with father, in barbarian (Tibetan) matters (jiang shi). CBD, 1, 139-40.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁755

別名: 諡號壯敏,諡號莊敏,字處道。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 宋朝 / 江南東路 / 江州 / 德安
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁0755
德安人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 徵召門
入仕別 募入軍伍
出處:未知 

任官:
 ▪ 贈 節度使 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
 ▪ 正授 節度使 地點: 寧遠軍節度。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁755)。
 ▪ 正授 兩省 地點: 賀州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁873)。
 ▪ 正授 東上閤門副使 起始年: 約1102。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID2120
 ▪ 正授 通直郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁755)。
 ▪ 權發遣 知某州軍州事 地點: 河州。起始年: 之間1102。 終止年: 之間1103(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 2120
 ▪ 正授 知某州軍州事 地點: 熙州。起始年: 之間1103。 終止年: 之間1104(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 76
 ▪ 正授 節度觀察留後 地點: 武勝軍節度。起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁755)。
 ▪ 正授 招討使 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6480)。
 ▪ 正授 某軍節度觀察留後 地點: 武勝軍節度。起始年: 約1104。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID78
 ▪ 正授 某州團練使 地點: 成州。起始年: 約1104。 終止年: 未詳。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID77
 ▪ 正授 措置邊事 起始年: 。 終止年: 約1104(未詳)。
出處:宋川陝大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLine77

社會區分:
[武官]

親屬關係:
弟(B-):  王宷   出處:宋史。
父(F):  王韶
孫(SS):  王阮   出處:宋史。

社會關係:
部將為Y:  吳擇仁  【賊相戒不入境 擢熙河路轉運判官 從招討使王厚領兵深入 克蘭廓城柵十三 進集賢殿修撰】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁6480)。