232

CBDB ID: 232
索引/中文/英文名稱: /張遜/Zhang Xun
指數年 (index year): 940
生年: 未詳
卒年: 北宋至道1年 (995)
享年: 56
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Zhang(1) Xun(2) [232] Military family background. His father moved to Kaifeng. His step-father was Wei(5) Renpu [8157]. He was raised by uncle Gan [13739]. Song(2) Wu's [7066] son-in-law. His wife's elder sister was Zhao(1) Taizu's [9001] empress. Grandfather of Li(2) Di's [1096] son-in-law, Zhang(1) Chong [3124]. His daughter-in-law was Zhao(1) Taizu's eldest daughter (Shenguo gongzhu). Ouyang Xiu, WJ, 27.5b; SS, 268.2a-3a; SZBL, 2.16a; TZHDSL, 41.8b; YLDD, 12307.14b. CBD, 3, 2305.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁12704

地理資訊:
另一籍貫(基本地址) 博州 / 高唐
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁12704
博州高唐人(宋人傳記資料索引(電子版)
籍貫(基本地址) 開封
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 軍功補授門
入仕別 軍員轉補
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 推勘司 地點: 宋朝。起始年: 之間975。 終止年: 之間975(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Tuikan si (推勘司)
 ▪ 正授 知樞密院事 地點: 宋朝。起始年: 之間991。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。
:Hartwell defined the office as Zhi Shumi yuan shi (知樞密院事)
 ▪ 正授 樞密副使 地點: 宋朝。起始年: 之間989。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。
:Hartwell defined the office as Shumi fushi (樞密副使)
 ▪ 正授 左班殿直 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。
 ▪ 正授 文思副使 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。
 ▪ 正授 鹽鐵使 地點: 宋朝。起始年: 之間988。 終止年: 之間988(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Yantie shi (鹽鐵使)
 ▪ 正授 度支使 地點: 宋朝。起始年: 之間987。 終止年: 之間987(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Duzhi shi (度支使)
 ▪ 正授 知某府軍府事 地點: 江陵府。起始年: 之間994。 終止年: 之間995(未詳)。
出處:宋兩湖大郡守臣易替考。
:LZLMasterFileLineID 6976
 ▪ 正授 右領軍衛將軍 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。
 ▪ 正授 右驍衛大將軍 起始年: 約994。 終止年: 未詳。
出處:宋兩湖大郡守臣易替考。
:LZL MasterFileLineID6976

社會區分:
武將
[武官]

親屬關係:
同母異父弟(B½-):  魏咸信
從父;伯叔父(FB):  張榦
從父;伯叔父(FB):  張幹   出處:宋史。
繼父(F^):  魏仁浦
養父(F°):  張榦   出處:宋史(頁268.9222)。
長子; 第一子(S1):  張敏中   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13316)。
次子(S2):  張虛中   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁13337)。
孫(SS):  張充
孫(SS):  張先   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12310)。
岳父(WF):  宋偓
連襟;妻姊妹之夫(WZH):  趙匡胤

社會關係:
為Y之門客:  趙炅  (995)
不合:  寇準  【端拱二年為樞密副使 知院事 與寇準不協 每奉事輒相矛盾 太宗下詔切責】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁12704)。