26609

CBDB ID: 26609
索引/中文/英文名稱: /王言/Wang Yan(15)
指數年 (index year): 990
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Wang(2) Yan(15) [26609] Zhjiang TZ, 123.21a has mingzui as Yanzhang, but I follow funerary inscriptions for grandsons, Hanzhi [26610] and Huanzhi [26611].

地理資訊:
籍貫(基本地址) 宋朝 / 兩浙東路 / 衢州 / 常山
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:未知 

社會區分:
[為官者:文]

親屬關係:
父(F):  王敏
子(S):  王介