30011

CBDB ID: 30011
索引/中文/英文名稱: /牛氏(牛兆奎女)/Niu Shi(Daughter of Niu Zhao Kui )
指數年 (index year): 0
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Niu Shi [30011] See documentation for father-in-law, Zhu Yuan [29952].

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  清朝(Id: 6756) / 直隸省(Id: 7237) / 順天府(Id: 7211) / 大興7213
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 Temp(Id:99)
入仕別 臨時保留,待考。(Id:4)
出處:未知 

社會區分:
[未婚妻](Id: 6)

親屬關係:
父(F):  牛兆奎
未婚夫(H%):  朱錫召