34907

CBDB ID: 34907
索引/中文/英文名稱: /葛通甫/Ge Tongfu
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Ge(2) Tongfu [34907] CHECK biography of wife, Ding(1) Yuee [34906].

地理資訊:
籍貫(基本地址) 元朝 / 江浙行中書省 / 太平路 / 蕪湖
出處: 未知 , 頁0000

親屬關係:
妻子(W):  丁月娥
岳父(WF):  職馬祿丁