5201

CBDB ID: 5201
索引/中文/英文名稱: /尚氏(周利見妻)/Shang Shi(Wife of Zhou Li Jian )
指數年 (index year): 1098
生年: 北宋(Id: 15)元符(Id: 532)1年 (1098)
卒年: 南宋(Id: 15)紹興(Id: 541)22年 (1152)
享年: 55
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Shang Shi [5201] Zhou Bida, WJ, 36.1a-4a. CBD, 2, 1471.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁8132

地理資訊:
前住地(Id:3):  相州(Id: 11724) / 安陽11725
出處: 未知 , 頁0000
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 江南西路(Id: 12907) / 吉州(Id: 12941) / 廬陵100179
出處: 未知 , 頁0000
葬地(Id:9):  宋朝(Id: 10989) / 江南西路(Id: 12907) / 吉州(Id: 12941) / 廬陵100179
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 特旨門(Id:13)
入仕別 封贈(Id:94)
出處:未知 

社會區分:
[妻](Id: 104)
[母](Id: 105)
[武官](Id: 61) (1152-1152)

親屬關係:
父(F):  尚佐均
丈夫(H):  周利見
夫之從子(HBS):  周必大
季子(Sn):  周必先

社會關係:
墓誌銘由Y所作:  周必大  【尚氏墓誌銘 / 周文忠公集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁8132)。