537

CBDB ID: 537
索引/中文/英文名稱: /祝閔/Zhu Min
指數年 (index year): 1168
生年: 未詳
卒年: 未詳
享年: 0
為女性: 0
郡望: 【未詳】
Zhu(3) Min [537] Jiangxi TZ, 22.1b; SHY:ZG, 71.20b.From Hartwell's ACTIVITY table:1168: Dismissed (fangba) as Jinghu Nan yunpan.

地理資訊:
籍貫(基本地址) 宋朝 / 江南東路 / 饒州 / 德興
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 正常科舉
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 轉運司判官 地點: 荊湖南路。起始年: 之間1165。 終止年: 之間1165(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Jinghu Nan yunpan (荊湖南運判)

社會區分:
[財政官員]