657

CBDB ID: 657
索引/中文/英文名稱: /韓綜/Han Zong
指數年 (index year): 1009
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 北宋(Id: 15)皇祐(Id: 524)5年 (1053)
享年: 45
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 南陽(ID: 16)
Han(1) Zong [657] Yi(2)'s [8049] son, Zhen's [634], Jiang's [636], Yi(1)'s [649], and Wei's [8051] brother. Zongzhi's [659], Zongliang's [661], and Zongdao's [663] father, and Zongshi's [662] uncle. He was the father-in-law of Xu(1) Yan's [7116] son, Yuanheng [3374], Liu (2) Ban [1220], Qian(1) Xiangxian's [7009] son, Changqing [3032] and of Su(1) Qi's [1490] grandson, Zhu [3755]. Zhang Fangping, WJ, 39.30b-34b; XCB, 161.3b, 163.3b,; SHY:ZG, 65.4a-4b; SS, 305.4a. CBD, 5, 4149-50.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁22700

別名: 字(Id:4)仲文。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 京畿路(Id: 11026) / 開封府(Id: 11027) / 雍邱11032
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁22700
開封人(宋人傳記資料索引(電子版)

入仕:
入仕門 進士類(Id:040101)
入仕別 科舉: 進士(籠統)(Id:36)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁22700

入仕門 薦舉門(Id:08)
入仕別 薦舉 (保任,保舉)(Id:101)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁22700

入仕門 恩蔭門(Id:06)
入仕別 恩蔭、蔭補(籠統)(Id:118)
出處:未知 

任官:
 ▪ 正授 三司度支勾院 地點: 宋朝。起始年: 之間1047。 終止年: 之間1047(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Duzhi gouyuan (度支勾院)
 ▪ 正授 駙馬都尉 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
 ▪ 正授 知制誥 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
 ▪ 正授 集賢院校理 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
 ▪ 正授 尚書省刑部刑部司員外郎 起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
 ▪ 正授 通判某州軍州事 地點: 鄧州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。

社會區分:
[財政官員](Id: 68)

親屬關係:
兄(B+):  韓綱   出處:宋史。
弟(B-):  韓縝   出處:宋史。
弟(B-):  韓絳   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22687)。
弟(B-):  韓繹   出處:宋史。
弟(B-):  韓維   出處:宋史。
女兒(D):  韓氏(胥元衡妻)
女婿(DH):  劉攽
女婿(DH):  錢長卿
女婿(DH):  胥元衡
女婿(DH):  蘇注
父(F):  韓億
長子; 第一子(S1):  韓宗道
次子(S2):  韓宗良
三子(S3):  韓宗直

社會關係:
祭文由Y所作:  張方平  (1052)
祭文由Y所作:  張方平  【祭紫微韓舍人文 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
墓誌銘由Y所作:  張方平  (1052)
墓誌銘由Y所作:  張方平  【韓君墓誌銘 / 樂全集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁22700)。
被致書由Y:  韓億  【與子綜書】
      出處:全宋文(頁14.68)。