8076

CBDB ID: 8076
索引/中文/英文名稱: /李沆/Li Hang
指數年 (index year): 947
生年: 五代後漢天福12年 (947)
卒年: 北宋景德1年 (1004)
享年: 58
為女性: 0
郡望: 趙郡
Li(2) Hang [8076] His ancestors were Zhaojun Li(2). Wei(3)'s [7042] brother, Shixi's [1080] uncle. Father-in-law through the daughters of his first wife, born Qinghe Zhang(1), daughter of unidentified Zhang Zhongfu [3121], of Xue(1) Ying [810] and Xiang(2) Minzhong's [705] eldest son, Zhuanzheng [3353], and of Zhang(1) Shide [280] and Wang(2) Zeng [1901] (twice: sororate) through the daughters of his second wife, born Peiguo Zhu(1). His nephew was the son-in-law of Nie(1) Yong's [1380] son, Zhen [3682]. Fan Zuyu, WJ, 43.9b; Sima Guang, WJ, 78.5b; Yang Yi, WJ, 10.1a-9b. CBD, 2, 829.

出處:
宋人傳記資料索引(電子版), 頁4506

別名: 字太初,諡號文靖。

地理資訊:
籍貫(基本地址) 唐朝 / 河北道 / 洺州 / 肥鄉
出處: 宋人傳記資料索引(電子版) , 頁4506
洺州肥鄉人(宋人傳記資料索引(電子版))。

入仕:
入仕門 進士類
入仕別 科舉: 進士(籠統)
出處:宋人傳記資料索引(電子版)  頁4506

任官:
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間991。 終止年: 之間993(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 正授 參知政事 地點: 宋朝。起始年: 之間997。 終止年: 之間997(未詳)。 未詳。
出處:未知。
:Hartwell defined the office as Canzhi zhengshi (參知政事)
 ▪ 正授 同中書門下平章事 地點: 宋朝。起始年: 之間998。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。
:Hartwell defined the office as Tong Zhongshu Menxia Pingzhang shi (同中書門下平章事)
 ▪ 正授 通判某州軍州事 地點: 潭州。起始年: 。 終止年: 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19391)。

社會區分:
[宰執]

親屬關係:
弟(B-):  李維   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4930)。
弟(B-):  李贄   出處:宋史。
弟(B-):  李源   出處:宋史。
女兒(D):  李氏(王曾妻)   出處:宋人傳記資料索引(電子版)。
女婿(DH):  張師德
女婿(DH):  薛映
女婿(DH):  王曾
女婿(DH):  向傳正
女婿(DH):  呂夷簡
父(F):  李炳
祖父(FF):  李滔   出處:宋史。
曾祖(FFF):  李豐   出處:宋史。
母舅(MB):  蘇昂   出處:宋史。
子(S):  李宗範   出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5420)。
子(S):  李宗簡   出處:宋史。
第一任妻父(W1F):  張忠輔
第二任妻父(W2F):  朱洞

社會關係:
推薦:  釋仲休  【一作仲林 居越 李沆以其名上 賜號慧大師 有天衣十峰詠】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁23910)。
傳記作者為Y:  羅從彥  【李沆 / 豫章文集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。
被Y欣賞/器重:  趙昌言  【所至以威斷立名 喜推獎後進 李沆判潭州 昌言謂有公輔之量 表聞於朝】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁19391)。
同僚:  王旦  【咸平初累遷平章政事 在位日取西方水旱盜賊奏之 王旦以為細事不足煩帝聽 沆曰:「人主年少 當使知四方艱難】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。
同僚:  李至陽  【」至道初 真宗為太子 命至陽與李沆為賓客 真皇見必先拜 符亢宮之兆】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁5296)。
合撰(編)著作:  李至  【請刊刻二傳、二禮、孝經、論語、爾雅七經疏 又引吳淑等檢正訛謬 與李沆裁處之 真宗即位 拜工部尚書】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4484)。
墓誌銘由Y所作:  楊億  (1004)
墓誌銘由Y所作:  楊億  【李公墓誌銘 / 武夷新集】
      出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。

著述:
文集(李沆):二十卷 角色:未詳。
  出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁4506)。