92511

CBDB ID: 92511
索引/中文/英文名稱: /呂巖/Lv Yan
指數年 (index year): 823
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 唐(Id: 6)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Index year algorithmically generated: Rule 13;

出處:
Pers DB / 唐代人物知識ベース(Id: 24309), 頁735

別名: 未詳(Id:0)呂帝,未詳(Id:0)呂祖,未詳(Id:0)回仙,字(Id:4)洞賓,未詳(Id:0)純陽子,未詳(Id:0)純陽演政警化孚佑帝君,未詳(Id:0)純陽祖師。

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  唐朝(Id: 14488) / 河東道(Id: 14999) / 河中府15001
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers00735
河中(唐代人物知識ベース)。

入仕:
入仕門 進士類(Id:040101)
入仕別 科舉: 進士(籠統)(Id:36)
出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース  頁pers00735

社會區分:
詩人(Id: 114)

親屬關係:
父(F):  呂讓   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。
祖父(FF):  呂渭   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。

著述:
呂帝詩集 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。
純陽呂眞人文集 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。
純陽眞人渾成集 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。
太上玄元道德經解一卷 角色:未詳。
  出處:中國叢書綜錄(頁685-700)。
金丹詩訣 角色:撰著者。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00735)。
易說二卷圖解一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁3-29)。
呂祖沁園春 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
先天鬥帝敕演無上玄功靈妙其經疏解 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
九皇新經注解 三卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
十六品經 三卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
同參經 三卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
呂帝心經 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
先天一炁度人妙經 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
延生證聖真經 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
金玉寶經 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
醒心真經 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1132-1151)。
金華宗旨 一卷金華宗旨闡幽問答 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
三寶心鐙 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
微言摘要 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
黃鶴賦 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
百句章 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
鼎器歌 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
採金歌 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
新鐫道書五篇注 五卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1164-1175)。
孚佑上帝語錄大觀 七卷附爭佑帝君正敎編 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1182-1186)。
東園語錄 一卷 角色:撰著者。
  出處:中國叢書綜錄(頁1182-1186)。