94056

CBDB ID: 94056
索引/中文/英文名稱: /柳氏(王季友妻)/Liu Shi(Wife of Wang Ji You)
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 唐(Id: 6)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
Pers DB / 唐代人物知識ベース(Id: 24309), 頁2525

社會區分:
詩人(Id: 114)

親屬關係:
丈夫(H):  王季友   出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers00162)。