95121

CBDB ID: 95121
索引/中文/英文名稱: /釋灌頂/Shi Guanding
指數年 (index year): 561
生年: 未詳
卒年: 唐貞觀6年 (632)
享年: 72
為女性: 0
郡望: 【未詳】
《唐代人物知識ベース》記其生卒年為:561 - 632.

出處:
Pers DB / 唐代人物知識ベース, 頁3774

別名: 字法雲,未詳灌頂,未詳章安大師,未詳章安尊者。

地理資訊:
祖籍 唐朝 / 江南道 / 常州 / 義興
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers03774
常州/義興(唐代人物知識ベース)。
籍貫(基本地址) 唐朝 / 江南道 / 台州 / 臨海
出處: Pers DB / 唐代人物知識ベース , 頁pers03774
臨海/章安(唐代人物知識ベース)。

著述:
國淸百錄 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
天台八敎大意 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
摩訶止觀 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
智者別傳 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
法華文句 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
法華玄義 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
涅槃玄義 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
涅槃經疏 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。
觀心論疏 角色:未詳。
  出處:Pers DB / 唐代人物知識ベース(頁pers03774)。