Click to switch:   22967  |  81312  |  121936

CBDB ID: 22967
索引/中文/英文名稱: /陳邁/Chen Mai
指數年 (index year): 1040
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)
Chen(1) Mai [22967] See documentation in 1148 jinshi list, erjia #15, for son, Ji(7) [14419].

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  泉州(Id: 13902) / 仙遊100022
出處: 未知 , 頁0000

任官:
 ▪ 正授 朝請大夫 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:紹興十八年同年小錄(頁224)。

社會區分:
[為官者:文](Id: 40)

親屬關係:
父(F):  陳藻
子(S):  陳驥
子(S):  陳駢
子(S):  陳騶
子(S):  陳驤