Click to switch:   69485  |  72444  |  322055  |  472897  |  492025

CBDB ID: 69485
索引/中文/英文名稱: /方芬/Fang Fen
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁1068
傳主為:方芬.MQWW PoetID #1068, HuWenKai #223

親屬關係:
父(F):  方維翰
丈夫(H):  程某(方芬夫)

社會關係:
書序由Y所作:  金兆燕
      出處:明清婦女著作數據庫。

著述:
紅蕊山房學吟稿 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁1068)。
綺雲春閣詩草 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁1068)。