Click to switch:   55167  |  201349  |  242840  |  259179  |  264916  |  270944  |  292781  |  355360  |  455968  |  470632  |  474917  |  479828  |  566163  |  567047

CBDB ID: 55167
索引/中文/英文名稱: /馮嫺/Feng Xian
指數年 (index year): 1662
生年: 清(Id: 20)康熙(Id: 660)1年 (1662)
卒年: 清(Id: 20)康熙(Id: 660)61年 (1722)
享年: 61
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁537
傳主為:馮嫺.MQWW PoetID #537, HuWenKai #655

別名: 字(Id:4)又令,未詳(Id:0)馮嫻。

親屬關係:
父(F):  馮仲虞
丈夫(H):  錢廷枚   出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #537, HuWenKai #655)。

社會關係:
書序由Y所作:  沈心友
      出處:明清婦女著作數據庫。
書跋由Y所作:  林以寧
      出處:明清婦女著作數據庫。
為Y所著書作跋:  陳素素
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #634, HuWenKai #588)。

著述:
國朝閨閣詩鈔:一百種一百卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁288)。
  :清蔡殿齊輯
和鳴集(馮嫺) 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁537)。
湘靈集:一卷 角色:未詳。
  出處:明清婦女著作數據庫(頁537)。