Click to switch:   55834  |  265758  |  269427  |  301429  |  302060  |  439141

CBDB ID: 55834
索引/中文/英文名稱: /高茹/Gao Ru
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁3658
傳主為:高茹.MQWW PoetID #3658

別名: 字(Id:4)子柔。

社會關係:
為Y所著書作序:  阮恩灤
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #227, HuWenKai #376)。
為Y所著書作序:  汪淑娟
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #228, HuWenKai #354)。