Click to switch:   55246  |  86263

CBDB ID: 55246
索引/中文/英文名稱: /顧文彬/Gu Wenbin
指數年 (index year):
生年: 未詳
卒年: 未詳
為女性: 0
郡望: 【未詳】

出處:
明清婦女著作數據庫, 頁194
傳主為:許德蘋.MQWW PoetID #194, HuWenKai #565

社會關係:
為Y所著書作跋:  許德蘋
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #194, HuWenKai #565)。