Click to switch:   24242  |  48650  |  87945  |  118321  |  137380  |  203925  |  220177  |  260210  |  262229  |  287603  |  313155  |  316979  |  362869  |  436149  |  459544  |  459545  |  471606  |  472672  |  474597  |  490394  |  531277  |  536534  |  536780  |  539203  |  546569  |  550279  |  567328

CBDB ID: 24242
索引/中文/英文名稱: /黃鉀/Huang Jia
指數年 (index year): 1208
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
享年: 0
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 東陽(ID: 32)
Huang(2) Jia [24242] Fuzhou FZ, 17.14b. Both Nanchang FZ, 29.13a and Jiangxi TZ, 22.51a identify him as a Hongzhou, Fenning (modern Xiushui) resident, but Nanchang FZ does not record relationship to Fu(2) [24233].

地理資訊:
籍貫(基本地址)(Id:1):  宋朝(Id: 10989) / 江南西路(Id: 12907) / 撫州(Id: 12966) / 臨川100513
出處: 未知 , 頁0000

入仕:
入仕門 進士類(Id:040101)
入仕別 科舉: 進士(籠統)(Id:36)
出處:未知 

社會區分:
[為官者:文](Id: 40)

親屬關係:
從父;伯叔父(FB):  黃垺