Click to switch:   46048  |  55398  |  95877  |  149275  |  182750  |  285885  |  471966  |  518719  |  566222

CBDB ID: 46048
索引/中文/英文名稱: /季獻/Ji Xian
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 宋(Id: 15)
為女性: 0
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
宋人傳記資料索引(電子版)(Id: 7596), 頁7827

任官:
 ▪ 正授 秘書省著作郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7827)。
 ▪ 正授 著作佐郎 起始年: 。 終止年: 未詳。 未詳。
出處:宋人傳記資料索引(電子版)(頁7827)。