Click to switch:   70151  |  567492

CBDB ID: 70151
索引/中文/英文名稱: /金孝维/Jin Xiaowei
指數年 (index year):
生年: 未詳(Id: 0)
卒年: 未詳(Id: 0)
朝代: 清(Id: 20)
為女性: 1
郡望: 【未詳】(ID: 0)

出處:
明清婦女著作數據庫(Id: 9601), 頁1455
傳主為:陳爾士.MQWW PoetID #1455, HuWenKai #601

社會關係:
為Y所著書作序:  陳爾士
      出處:明清婦女著作數據庫(頁MQWW PoetID #1455, HuWenKai #601)。